Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Zespoły wielopokoleniowe, czyli elastyczność młodszych i doświadczenie starszych

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 27 października 2021

Zespoły wielopokoleniowe, czyli elastyczność młodszych i doświadczenie starszych

Praca w wielopokoleniowym zespole może być wyzwaniem. Pracownicy w różnym wieku cenią inne wartości, mają odmienne podejście do pracy i zróżnicowany poziom umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Z jednej strony może to rodzić konflikty i podziały, z drugiej – prowadzić do większej kreatywności pracowników i realnego zysku dla firmy.

O tym, jakie korzyści wynikają z umiejętnego zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem, opowiada dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, ekspertka ds. ekonomii starzenia się z Politechniki Gdańskiej.

Ze względu na rosnącą intensywność zmian demograficznych zachodzących w ostatnich dwóch dekadach w Polsce i na świecie, w debacie publicznej coraz więcej miejsca poświęca się problematyce konsekwencji i wyzwań związanych ze starzeniem się ludności.

Rynek pracy stanowi jeden z tych obszarów, w którym skutkirewolucji demograficznej” są i będą szczególnie widoczne (por. rys. 1). Już w tej chwili wielu pracodawców zgłasza trudności z pozyskiwaniem odpowiednich pracowników (kurczenie się potencjalnych i realnych zasobów pracy), a wśród aktywnych zawodowo rośnie udział osób reprezentujących coraz starsze grupy wieku (starzenie się zasobów pracy). W województwie pomorskim, które należy do demograficznie najmłodszych, liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat dla kobiet i 18-64 lata dla mężczyzn) w latach 2010-2018 zmniejszyła się o 61,7 tys., a liczba osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej dla kobiet oraz 65 lat i więcej dla mężczyzn) wzrosła o ponad 118,33 tys[1].

 

rysunek: Wyzwania starzenia się ludności - perspektywa rynku pracy

Transkrypcja danych do rysunku: Wyzwania starzenia się ludności - perspektywa rynku pracy (PDF; 216KB)

 

Różnorodność wiekowa to różne wartości i różny stosunek do pracy

Wyzwaniemfunkcjonujące w organizacjach zespoły zróżnicowane wiekowo, a konkretniemiędzygeneracyjne różnice w wyznawanych wartościach, podejściu do pracy, stosunku do nowych technologii i poziomie umiejętności korzystania z możliwości, jakie te technologie dają. Choć różnice i konflikty międzypokoleniowe nie są niczym nowym to, ze względu na tempo zmian cywilizacyjnych i rozwój nowoczesnych technologii (szczególnie technologii informacyjno-komunikacyjnych), te obecnie występującebardziej wyraźne niż kiedykolwiek wcześniej.

Spotkanie” w miejscu pracy przedstawicieli generacji, które dorastały, uczestniczyły w procesie edukacji i zdobywały doświadczenie zawodowe w zupełnie innych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, może powodować poważne podziały i konflikty. Z drugiej stronypraca w takim zróżnicowanym zespole może prowadzić do większej kreatywności poszczególnych jego członków i umożliwiać znajdowanie szerszego zakresu potencjalnych rozwiązań realizowanych zadań.

Wyodrębnienie poszczególnych generacji ma charakter umowny[2], a przypisywane cechy to uogólnienia upraszczające rzeczywistość. Niemniej, „osobowości zawodowereprezentantów poszczególnych generacji znacznie się od siebie różnią (por. tabela 1).

tabela: Zróżnicowanie uczestników rynku pracy

Transkrypcja danych do tabeli: Zróżnicowanie uczestników rynku pracy (PDF; 332 KB)

 

Na czym polega koncepcja zarządzania wiekiem?

Jednym ze sposobów na stworzenie warunków umożliwiających w miejscu pracy wykorzystanie potencjału tkwiącego w tak różnychosobowościach zawodowych” jest koncepcja zarządzania personelem nazywana zarządzaniem wiekiem (age management).

Zarządzanie wiekiem jest definiowane w dwóch ujęciach: wąskim i szerokim. W pierwszym, jako działania podejmowane przez kierownictwo wobec pracowników reprezentujących wyłącznie starsze grupy wiekowe:

  • zwiększające szanse ich zatrudniania (w fazie rekrutacji),
  • sprzyjające utrzymaniu wysokiej efektywności w miejscu pracy (m.in. poprzez tworzenie ergonomicznie dostosowanych stanowisk pracy, tworzenie oferty dedykowanych szkoleń),
  • wydłużające okres aktywności zawodowej także tych pracowników, którzy przekroczyli granicę formalnego wieku emerytalnego (np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia i warunków pracy, zmiany stanowisk pracy na mniej absorbujące i wymagające mniejszego wysiłku).

W szerokim ujęciu zarządzanie wiekiem to działania pozwalające racjonalnie i efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby ludzkie, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku, tj. w każdym wieku. Takie podejście wpisuje zarządzanie wiekiem w szerszą koncepcjęzarządzania różnorodnością[3].

 

Jakiekorzyści z zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem?

Wśród korzyści (ekonomicznych i społecznych) stosowania zarządzania wiekiem w organizacjach można wskazać m.in.:

  • powstawanie wartości dodanej będącej efektem m.in. łączenia doświadczenia zawodowego starszych pracowników z kompetencjami cyfrowymi pracowników młodych; konfrontacji hurraoptymizmu i kreatywności z racjonalizmem i doświadczeniem życiowym,
  • zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej dzięki wypracowaniu i wdrożeniu planów sukcesji wiedzy i wartości organizacji,
  • zwiększenie motywacji i lojalności pracownikówniezwykle istotnych w sytuacji, kiedy na rynku pracy pogłębia się deficyt wykwalifikowanych pracowników

Wdrożenie zarządzania wiekiem w organizacji sprzyja również: wzrostowi wydajności pracy, obniżeniu kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymaniu (bądź poprawie) wizerunku firmy, czy wreszcielepszemu dostosowaniu oferty do potrzeb starzejących się klientów.

Warunki skutecznego wdrożenia zarządzania wiekiem w organizacjach to przede wszystkim: orientacja strategiczna oraz zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników. Orientacja strategiczna w tym przypadku rozumiana jako długofalowe, kompleksowe i holistyczne działania w ramach zarządzania personelem zróżnicowanym ze względu na wiek i posiadany potencjał (kompetencje).

Katalog metod i narzędzi zarządzania wiekiem jest szeroki i obejmuje wiele obszarów (rekrutację, kształcenie ustawiczne, rozwój kariery zawodowej, elastyczne formy zatrudnienia, ochronę i promocję zdrowia, przesunięcia między stanowiskami, kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę[4]).

Dobór konkretnych rozwiązań powinien mieć charakter indywidualnymusi być dopasowany odpowiednio do sytuacji w danej organizacji. Fundamentalne znaczenie we wdrażaniu zarządzania wiekiem ma także przełamywanie stereotypów i wynikających z nich uprzedzeń wobec osób (pracowników) w określonym wieku oraz budowanie świadomości bogactwa tkwiącego w różnorodności.

 

Zdjęcie przedstawia autorkę artykułu panią Anitę Richert Kaźmierską.

O Autorce:

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – ekspertka ds. ekonomii starzenia się. Od dziesięciu lat prowadzi badania naukowe w obszarze starzenia się ludności oraz jego ekonomicznych i społecznych konsekwencji. Jest autorką książki pt. Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce, a także kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych na temat m.in. zmian i wyzwań powodowanych starzeniem się ludności na rynku pracy, zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, czy organizacji lokalnych i regionalnych systemów opieki nad osobami starszymi. Jest członkiem Gdańskiej Rady ds. Seniorów i Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Na co dzień związana z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Od 2019 roku jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy Regionalnej i Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych.

 

Artykuł jest częścią cyklu "Piszą dla nas...". Dotychczas ukazały się:


[1] Obliczenia własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, http://bdl.stat.gov.pl

[2] W literaturze przedmiotu wskazywaneróżne daty początkowe i końcoweprzypisane do poszczególnych generacji.

[3] Ilmarinen J., 2001, Aging Workers, Occupational and Environmental Medicine Nr 58, s. 546-552; Liwiński J., Sztanderska U., 2010, Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Raport projektu „Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw”, PARP, Warszawa.

[4] Naegele G., Walker A., 2006, A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera kształcenie ustawiczne zarówno pracowników, jak i samego pracodawcy. Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem działań doskonalących kompetencje pracowników ze środków KFS wszelkie niezbędne informacje uzyskają w powiatowych urzędach pracy.

logotyp Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.