Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Wsparcie branżowe – najnowsze zmiany

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 16 grudnia 2021

30 czerwca zakończyło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej, o które mogli starać się przedsiębiorcy związani m.in. z branżą turystyczną, gastronomiczną, fryzjerską i kosmetyczną, edukacyjną, sprzedaży detalicznej. Od 23 lipca o taką pomoc będą mogli ubiegać się prowadzący sklepiki szkolne.

Najnowsze regulacje ujęte w Ustawie z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, kierują pomoc antykryzysową w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z (tzw. sklepiki szkolne).

Na Pomorzu wsparcie to będzie przekazywał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, uprawnieni będą mogli składać wnioski od 23 lipca 2021 r.

 

1. Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie na podstawie art. 15gga od 23 lipca 2021 r.?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (wg definicji zawartej w art. 4, ust. 1 lub 2 Ustawy z dn. 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), który:

 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i innych;
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Ponadto przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć, że na dzień 30 września 2020 r. prowadził przeważającą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod 47.11.Z albo 47.19.Z).

Oceny spełnienia tego warunku dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

 

2. Warunki wsparcia:

Przedsiębiorca będzie zobowiązany oświadczyć, że przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w:

 • listopadzie 2020 r.;
 • grudniu 2020 r.;
 • styczniu 2021 r.;
 • lutym 2021 r.;
 • albo w marcu 2021 r.;

w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. oraz że nie korzysta z innych form dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w okresie, w którym udzielono mu tej formy pomocy.

 

3. Wysokość dofinansowania:
 • miesięcznie wynosi 2000 zł;
 • przysługuje przez 3 miesiące kalendarzowe, od miesiąca złożenia wniosku;
 • jest udzielane na podstawie umowy;
 • stanowi pomoc publiczną*, która ma zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce. Mowa o niej w komunikacie Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Pomoc jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.

*Dofinansowanie udzielane na podstawie art. 15ggazostało uznane jako pomoc publiczna, wymagająca akceptacji Komisji Europejskiej. Wypłaty środków nastąpią z chwilą uzyskania tej akceptacji.

Dofinansowanie nie przysługuje pracownikom:

 • których zatrudniono w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Uwaga! Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy w okresie objętym dofinansowaniem.

 

4. Ważne! Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie na podstawie art. 15gga1 będzie zobowiązany załączyć oświadczenia:
 • o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności gospodarczej, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod 47.11.Z albo 47.19.Z);
 • dot. tego, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

 

5. Jak będzie można składać wniosek o dofinansowanie na podstawie art. 15gga1?

Elektronicznie, za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

 

6. Do kiedy będą przyjmowane wnioski?

Do 30 września 2021 r.

 

Zakończono przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców z określonych branż

Pomorscy przedsiębiorcy działający m.in. w branży turystycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, edukacyjnej, sprzedaży detalicznej (sklasyfikowani w obrębie 59 kodów PKD – pełna lista dostępna tutaj (PDF; 584 KB)) mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z tytułu art. 15gga do 30 czerwca 2021 r. Aby je otrzymać składali wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który zajmuje się przekazywaniem ww. wsparcia w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na Pomorzu.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali wspomniane dofinansowanie są zobowiązani do:

 • rozliczenia otrzymanego świadczenia oraz złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 • zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 • poddania się kontroli wojewódzkiego urzędu pracy.

Kontakt ws. rozliczeń.

 

Informacja na temat dofinansowania

Ci, którzy chcieliby zasięgnąć informacji na temat dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą:

 • zadzwonić na infolinię WUP w Gdańsku, która jest dostępna pod numerami 607 836 829, 609 692 767, od pon. do pt., w godz. 8-15;
 • wysłać maila na adres pakietantykryzysowy@wup.gdansk.pl.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.