Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Wsparcie branżowe dla przedsiębiorców

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 16 grudnia 2021

Od 26 kwietnia 2021 r. o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej mogą starać się przedsiębiorcy sklasyfikowani w obrębie 59 kodów PKD, związani m.in. z branżą turystyczną, gastronomiczną, fryzjerską i kosmetyczną, edukacyjną, sprzedaży detalicznej.

Najnowsze regulacje ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 713 ), określane jako „Tarcza 9.0", kierują pomoc antykryzysową w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do przedsiębiorców działających w określonych branżach. Na Pomorzu pomoc tę przekazuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Art. 15gga Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje możliwość wnioskowania o dopłaty do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcom będącym:

 • osobą fizyczną;
 • osobą prawną;
 • jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną;
 • wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

(wnioskodawca musi być przedsiębiorcą wg definicji zawartej w art. 4, ust. 1 lub 2 Ustawy z dn. 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców)

Tak rozumiany przedsiębiorca musi przedstawić, że zgodnie ze stanem na dzień 31 marca 2021 r. prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności, wg następujących kodów PKD:

 • sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z), sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z), sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z), sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z), sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z), sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z), sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z), sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z), sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z), sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z), sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z), sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z);
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z), hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z), pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z), działalność agentów turystycznych (79.11.A), działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B), przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z), przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z), działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z), działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z), działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z), działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z), działalność fotograficzna (74.20.Z);
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z), wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z), wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z), pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z), pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z), nauka języków obcych (85.59.A), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
 • działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach  uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej (86.10.Z1), działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A), działalność paramedyczna (86.90.D);
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z), działalność muzeów (91.02.Z);
 • działalność obiektów sportowych (93.11.Z), działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z), pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z), działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z), działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A), pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B), pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
 • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z);
 • fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z);
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z);
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

Opis kodu można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki kodów PKD.

Oceny spełnienia warunku, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON wg stanu na 31 marca 2021 r.

 
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z dofinansowania?

O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach art. 15 gga może starać się przedsiębiorca:

 • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i innych;
 • który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Ponadto przedsiębiorca musi oświadczyć, że:

 • przychód z jego działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, to efekt występowania koronawirusa oraz jest co najmniej o 40 proc. niższy w stosunku do:

- przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim;

 lub

- w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

lub

- w lutym 2020 r.;

lub

- we wrześniu 2020 r.;

 • nie korzysta z innych form dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w okresie, w którym udzielono mu tej formy pomocy.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach art. 15gga:

 • wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia 1 pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
 • przysługuje przez 3 miesiące kalendarzowe, od miesiąca złożenia wniosku;
 • przysługuje przedsiębiorcom, którzy już z niego skorzystali, jednakże wniosek o przyznanie świadczeń nie może obejmować tych samych miesięcy oraz pracowników, na których przedsiębiorca otrzymał już świadczenia;
 • jest udzielane na podstawie umowy;
 • stanowi pomoc publiczną*, która ma zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce. Mowa o niej w komunikacie Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Pomoc jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.

*Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20.01.2021 r. zatwierdzająca wsparcie dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, powziętych w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dofinansowanie nie przysługuje pracownikom:

 • których zatrudniono w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ważne! Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy w okresie objętym dofinansowaniem.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Aby skorzystać ze świadczenia trzeba złożyć wniosek elektronicznie, poprzez stronę praca.gov.pl, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.

 

Rozliczenie dofinansowania

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie jest zobowiązany do:

 • rozliczenia otrzymanego świadczenia oraz złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 • zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 • poddania się kontroli wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Informacja na temat dofinansowania

Ci, którzy chcieliby zasięgnąć informacji na temat dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą:

 • zadzwonić na infolinię WUP w Gdańsku, która jest dostępna pod numerami 607 836 829, 609 692 767, od pon. do pt., w godz. 8-15,
 • wysłać maila na adres pakietantykryzysowy@wup.gdansk.pl.

Informacje w tym zakresie są także dostępne na stronie Tarcza antykryzysowa – gov.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.