Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń pracowniczych. Sprawdź, jak pozyskać środki

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 29 października 2021

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń pracowniczych. Sprawdź, jak pozyskać środki

12 mln zł to podstawowy limit Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jaki został przyznany w bieżącym roku, na działania powiatowych urzędów pracy z terenu województwa pomorskiego. W skali kraju kwota ta wynosi 195 mln zł.

W regionie trwa właśnie nabór wniosków o dofinansowanie, który może wesprzeć osoby dorosłe w procesie rozwijania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Gdzie się udać, aby sfinalizować przedsięwzięcie? Sprawdź, w których urzędach pracy aktualnie trwają nabory. Szczegóły poniżej:

 

 

Co to jest KFS?

Przypomnijmy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część Funduszu Pracy, która wspiera finansowo kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. KFS ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z uwagi na niewystarczające kompetencje zawodowe na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Pracodawca, inwestując w rozwój zawodowy pracownika, jednocześnie wzmacnia kapitał firmy. Bo pracownik, który ma poczucie, że jest ważny dla firmy, aktywnie uczestniczy w jej rozwoju, jak też identyfikuje się z wyznaczonymi przez pracodawcę celami.

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

Powiatowe urzędy pracy są dysponentami środków, jakie można pozyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby otrzymać takie dofinansowanie, pracodawca powinien się zgłosić do urzędu pracy właściwego z uwagi na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności. Poziom dofinansowania do kształcenia ustawicznego ze środków KFS wynosi maksymalnie 80% lub 100% w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą formą wsparcia, powiatowe urzędy pracy ustalają pułap dofinansowania na takim poziomie, aby mogła z niego skorzystać jak największa liczba zainteresowanych.

Pracodawca pozyskane środki z KFS może przeznaczyć na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • diagnozowanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia finansowanego ze środków KFS.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS?

Pracodawca, który chce uzyskać wsparcie z KFS, musi złożyć wniosek w określonym terminie i wyłącznie w wyniku ogłoszonego naboru wniosków przez powiatowy urząd pracy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Następnie, pracodawca podpisuje umowę z pracownikiem, który będzie szkolił się w ramach KFS. W dokumencie powinny być ujęte zobowiązania obu stron. Wartym podkreślenia jest, iż pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks Pracy), zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów, na zasadach określonych w zawartej z pracodawcą umowie. Pracodawca z kolei zobligowany jest, aby pozyskane z KFS środki zwrócić staroście, na zasadach określonych w umowie.

 

Warto wiedzieć:

Wydatkowane środki KFS oscylują oczywiście w ramach wyznaczonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów. W bieżącym roku są to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

Rada Rynku Pracy (rezerwa KFS) wyodrębniła natomiast następujące cele:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków KFS.

 

Oprac.: Barbara Zabłocka - Zespół redakcyjny PORP oraz Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.