Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Tarcza antykryzysowa 6.0 – wsparcie branżowe [AKTUALIZACJA]

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 14 grudnia 2021

Przedsiębiorcy działający w sektorach szczególnie dotkniętych obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, mogą liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Na Pomorzu pomoc ta przekazywana będzie przez WUP w Gdańsku w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

19 grudnia weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które stanowią tzw. Tarczę Antykryzysową 6.0. Poszerza ona krąg odbiorców pomocy o kolejne podmioty.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Wprowadzony art. 15gga daje możliwość wnioskowania o dopłaty do wynagrodzeń przedsiębiorcom będącym:

 • osobą fizyczną;
 • osobą prawną;
 • jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną;
 • wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

(wg definicji zawartej w art. 4, ust. 1 lub 2 Ustawy z dn. 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców)

Tak rozumiany przedsiębiorca musi przedstawić, że zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2020 r. prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w następującej branży:

 • sprzedażowej (sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia, wyrobów skórzanych, żywności, napojów, wyrobów tytoniowych, tekstylnych, pozostałych wyrobów);
 • gastronomicznej (restauracje i inne, a także ruchome placówki gastronomiczne, catering, przygotowanie i podawanie napojów, pozostałe w tym m.in. stołówki, kawiarnie działające np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach);
 • sportowej (obiekty sportowe i poprawiające kondycję fizyczną, usługi z tym związane, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego);
 • rozrywkowej i rekreacyjnej (pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia i innych form rozrywki w zamkniętych pomieszczeniach, wesołe miasteczka, parki rozrywki, pozostałe w tym m.in. parki rekreacyjne, przystanie jachtowe, obsługa stoków narciarskich, dyskotek, sal tanecznych);
 • filmowej (produkcja i postprodukcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, projekcja filmów, nagrań dźwiękowych), fotograficznej;
 • kulturalnej (obiekty kulturalne, muzea, wystawianie i wspomaganie przedstawień artystycznych;
 • targowej (targi, wystawy i kongresy);
 • edukacyjnej pozaszkolnej (edukacja artystyczna, sportowa, rekreacyjna, nauka jazdy i pilotażu, języków obcych, pozostałe w tym m.in. kształcenie ustawiczne, doskonalenie zawodowe);
 • działalności leczniczej (tylko lecznictwo uzdrowiskowe), fizjoterapeutycznej, paramedycznej;
 • turystycznej (piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni), transportowej (transport lądowy pasażerski);
 • usługi pralnicze.

Aktualna lista przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z tej formy pomocy dostępna jest tutaj (PDF; 692 KB) Opis kodu można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki kodów PKD.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z dofinansowania?

O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach art. 15 gga może starać się przedsiębiorca:

 • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i innych;
 • który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Ponadto przedsiębiorca musi oświadczyć, że:

 • przychód z jego działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, to efekt występowania koronawirusa oraz jest co najmniej o 40 proc. niższy w stosunku do:
  • przychodu w miesiącu poprzednim lub
  • przychodu w analogicznym miesiącu poprzedniego roku,
 • nie korzysta z innych form dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w okresie, w którym udzielono mu tej formy pomocy.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie:

 • wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia 1 pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
 • przysługuje przez 3 miesiące kalendarzowe, od miesiąca złożenia wniosku;
 • jest udzielane na podstawie umowy;
 • stanowi pomoc publiczną, która ma zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce. Mowa o niej w komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Pomoc jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dofinansowanie nie przysługuje pracownikom:

 • których zatrudniono w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ważne! Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy w okresie objętym dofinansowaniem.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Aby skorzystać ze świadczenia trzeba złożyć wniosek elektronicznie, poprzez stronę praca.gov.pl, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Wniosek będzie można złożyć do 28 lutego 2021 r.

Złożenie wniosku będzie wymagało podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Rozliczenie dofinansowania

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie jest zobowiązany do:

 • rozliczenia otrzymanego świadczenia oraz złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 • zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 • poddania się kontroli wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Informacja na temat dofinansowania

Ci, którzy chcieliby zasięgnąć informacji na temat dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą:

 • zadzwonić na infolinię WUP w Gdańsku, która jest dostępna pod numerami 607 836 829, 609 692 767, 504 249 397 lub 609 690 652, od pon. do pt., w godz. 8-15,
 • wysłać maila na adres pakietantykryzysowy@wup.gdansk.pl

Informacje w tym zakresie są także na bieżąco publikowane na stronie Tarcza antykryzysowa – gov.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.