Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Przypominamy, że z KFS można więcej – to wsparcie dla pracowników i firmy

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 18 listopada 2021

Przypominamy, że z KFS można więcej – to wsparcie dla pracowników i firmy

 

W bieżącym roku na działania powiatowych urzędów pracy z terenu województwa pomorskiego przeznaczonych zostało ponad 16 mln zł. To środki przyznane w ramach podstawowego limitu oraz rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, wspierającą finansowo kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Głównym jego celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, ale nie posiadające wymaganych na rynku pracy kompetencji zawodowych.

 

Przypominamy, że środki z KFS mogą być wykorzystane na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • diagnozowanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia finansowanego ze środków KFS.

 

Pomorzanie chętni, aby się rozwijać

Od 2014 do połowy 2020 roku ze środków KFS skorzystało niemal 50 tysięcy pracujących Pomorzan. Kwota przeznaczona na rozwój zawodowy mieszkańców regionu przekroczyła już 67 mln zł.

Największą popularnością w regionie cieszyły się kursy. Uczestniczyło w nich ponad 36 tys. osób. Przeszło tysiąc osób objętych zostało wsparciem, zdając egzaminy potwierdzające nabycie nowych umiejętności czy uprawnień zawodowych. Kolejne prawie 600 osób otrzymało dofinansowania do badań lekarskich i/ lub psychologicznych, a przeszło 560 osób – do studiów podyplomowych.

Najchętniej z dofinansowania w ramach KFS korzystały osoby z wyższym wykształceniem. To aż 49% ogółu zainteresowanych taką formą rozwoju. Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (20%), zasadniczym zawodowym (15%) oraz średnim ogólnokształcącym (13%) zdecydowanie w mniejszym stopniu zainteresowane były taką formą wsparcia.

W województwie pomorskim w 2019 roku najczęściej wybieraną tematyką szkoleń była opieka zdrowotna. Aż 960 osób typowało ten kierunek. Na rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia czy analizy inwestycyjne zdecydowało się 940 osób. A informatyka i wykorzystywanie komputerów było ważne dla ponad 600 osób. Porównywalna liczba pracowników (589 osób) wybrała szkolenia z zakresu usług transportowych, w tym też kursy na prawo jazdy. Blisko 550 osób zdecydowało się na szkolenia z zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także te związane ze sprzedażą, marketingiem, PR, handlem nieruchomościami. Rozwój osobowościowy i karierę zawodową wybrało ponad 530 osób.

Przez okres prawie sześciu lat (2014-2020) w województwie pomorskim można było skorzystać także ze szkoleń wprowadzających nowe rozwiązania i narzędzia. Wśród nich były to m.in.:

 • Biomechaniczne diagnozowanie i leczenie kręgosłupa oraz kończyn według metody McKenziego kurs A,
 • Innowacyjna metoda przerobu włókien szklanych i żywic poliestrowych,
 • Efektywne wykorzystanie programu NX w projektowaniu i optymalizacji kadłubów statku,
 • Efektywna analiza baz danych dla analityków i projektantów baz danych w środowisku Microsoft SQL Serwer,
 • Kurs IPC-WHMA-A620B CIS – wymagania i akceptacje dla montażu kabli, wiązek przewodów.

 

Jak otrzymać dofinansowanie?

Środkami KFS dysponują powiatowe urzędy pracy. Pracodawca, który chce uzyskać takie wsparcie dla swojej firmy bądź pracownika, zgłasza się do urzędu pracy właściwego z uwagi na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności, składa wniosek w określonym terminie wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. 

Następnie pracodawca podpisuje umowę z pracownikiem, który będzie szkolił się w ramach KFS. W dokumencie powinny zostać ujęte zobowiązania obu stron. Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks Pracy), zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów, na zasadach określonych w zawartej z pracodawcą umowie. Pracodawca z kolei zobligowany jest, aby pozyskane z KFS środki zwrócić staroście, na zasadach określonych w umowie.

Poziom dofinansowania do kształcenia ustawicznego ze środków KFS wynosi maksymalnie 80% lub 100% w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą formą wsparcia, powiatowe urzędy pracy ustalają pułap dofinansowania na takim poziomie, aby mogła z niego skorzystać jak największa liczba zainteresowanych.

 

Znamy już priorytety i kwoty do wydatkowania na 2021 rok

W ramach limitu podstawowego województwo pomorskie otrzyma 12 908 tys. zł. Pula środków rezerwy KFS w roku 2021 w skali całego kraju wyniesie 51 361 tys. zł.

Wśród priorytetów wskazanych przez ministra właściwego do spraw pracy wymienia się:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Natomiast priorytety Rady Rynku Pracy na kolejny rok to:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

Oprac.: Barbara Zabłocka – Zespół redakcyjny PORP, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.