Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pracownicy przy zbiorach truskawek poszukiwani w powiecie kartuskim

Dodano: wtorek, 12 marca 2019

Pracownicy przy zbiorach truskawek poszukiwani w powiecie kartuskim

Powiat kartuski, tak jak i całe Pomorskie, dotyka coraz większy problem braków kadrowych w wielu branżach. Tę tendencję bardzo dobrze odzwierciedla badanie Barometr Zawodów.

Od pierwszej edycji badania prognozującego zapotrzebowanie na zawody duży spadek zawodów deficytowych miał miejsce tylko raz i wystąpił w 2017 roku, natomiast od tego roku widoczne są stopniowe wzrosty (o 4 pkt. proc. w każdym roku). Prognozowane zapotrzebowanie na zawody na terenie powiatu kartuskiego w 2019 roku zmieni się w stosunku do roku poprzedniego. Zdaniem ekspertów, udział zawodów deficytowych wzrośnie o 4 pkt. proc., a spadnie udział zawodów zrównoważonych o 2 pkt. proc. i nadwyżkowych o 2 pkt. proc.

 

Wykres 1. Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu kartuskiego

W prognozie zapotrzebowania na zawody pomiędzy województwem pomorskim a powiatem kartuskim zarysowuje się pewna dysproporcja. W skali województwa większość zawodów określono jako zrównoważone (65%), zaś w powiecie kartuskim nieco ponad połowa wszystkich zawodów (56%) pozostaje w równowadze. W Pomorskiem 1/3 zawodów przypisano do deficytów, natomiast w powiecie kartuskim 43%. Nadwyżki w skali regionu wystąpią dla 2% zawodów, a w powiecie kartuskim dla 1%.

Sezon na kaszubskie truskawki

Powiat kartuski na tle innych regionów charakteryzuje się wzrostem zapotrzebowania na pracowników sezonowych w okresie letnim. Niedobory pracowników występują w rolnictwie, szczególnie w okresie uprawy i zbioru słynnej kaszubskiej truskawki. To owoce, którym Kaszuby zawdzięczają swe bogactwo i są cenione w całej Polsce, ponieważ jej walory odbiegają od truskawek uprawianych w innych rejonach.

Pokazując specyfikę regionu, warto wspomnieć również o dużym zapotrzebowaniu na pracowników w sektorze budowlanym, szczególnie przy realizowanych inwestycjach budowy i rozbudowy dróg, a także w przetwórstwie przemysłowym czy stolarskim. 

Zatrudnianie cudzoziemców

W 2018 roku, w stosunku do roku poprzedniego, na terenie powiatu kartuskiego, mimo ciągle dużego zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, wystąpił spadek liczby zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Był on spowodowany zaostrzeniem przepisów związanych z pozyskaniem pracowników do pracy na podstawie ww. oświadczeń.

Najczęściej z możliwości zatrudniania cudzoziemców korzystają pracodawcy w branży budowlanej oraz przetwórstwa przemysłowego. Ponadto, w sezonie letnim wzmożonym zapotrzebowaniem na pracowników, i są to bardzo często cudzoziemcy, odznacza się rolnictwo. Braki kadrowe przejawiają się również w przemyśle stolarskim i tapicerskim, gdzie pracodawcy wręcz bazują na pracownikach innych narodowości.

Coraz bardziej widoczny deficyt w zakresie usług opiekuńczych, fryzjerskich i kosmetycznych

Analizując prognozę zapotrzebowania rynku pracy na zawody w 2019 roku w powiecie kartuskim, w szczególności przewiduje się braki kadrowe w zawodzie opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej. Eksperci z Powiatowego Urzędu Pracy w  Kartuzach podkreślają, że brak chętnych do pracy w tym zawodzie wynika ze specyfiki pracy, gdyż jest to praca ciężka, niskopłatna i wymagany jest dobry stan zdrowia. Natomiast osoby pracujące w zawodzie bardzo często podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, gdzie otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę na tym stanowisku. 

Na terenie powiatu kartuskiego braki kadry prognozowane są również dla zawodów kosmetyczka i fryzjer. Niedobór kadry spowodowany jest tym, iż  praca jest niskopłatna, kandydatom brakuje przygotowania zawodowego, natomiast osoby pracujące w zawodzie zazwyczaj podejmują decyzję o założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (w badaniu Barometr zawodów bierze się pod uwagę tylko etaty).Braki kadry w tych zawodach widoczne są praktycznie na terenie całego województwa.

Pracownicy administracyjni i biurowi – nadwyżka w powiecie kartuskim

W nadwyżce znalazły się tylko dwa zawody. Jednym z nich są ekonomiści  niezmiennie od czterech lat wskazywani w większości powiatów jako zawód nadwyżkowy. Przyczyną nadwyżki jest zbyt duża liczba absolwentów lokalnej szkoły w stosunku do potrzeb rynku. Ponadto, pracodawcy oczekują od kandydatów doświadczenia, którego nie posiadają absolwenci szkół.

Do nadwyżki, oprócz ekonomistów, zaklasyfikowani zostali również pracownicy administracyjni i biurowi. Z punktu widzenia potencjalnych pracowników zawód ten cieszy się niezwykle dużą popularnością, gdyż pracodawcy oferują atrakcyjne warunki pracy i nie stawiają wymogów w kwestii posiadanego wykształcenia. Dodatkowym czynnikiem generującym zainteresowanie tą grupą zawodów są szkoły wypuszczające na rynek pracy dużą liczbę absolwentów, gdyż jest to stosunkowo popularny profil kształcenia, często wybierany przez młodzież. Od początku realizacji badania Barometr Zawodów pracownicy administracyjni i biurowi na terenie powiatu kartuskiego przypisywani są do grupy zawodów nadwyżkowych.

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Pełen raport Barometr zawodów 2019  podsumowujący badanie w województwie pomorskim.

Zobacz również inne artykuły nt.wyników badania Barometr zawodów z powiatu  bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa  oraz ogólne wyniki badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.