Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

KFS - wsparcie dla pracowników, wsparcie dla Twojej firmy

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 28 października 2021

KFS - wsparcie dla pracowników, wsparcie dla Twojej firmy

Kursy zawodowe, studia podyplomowe, dodatkowe szkolenia pracowników, chociaż nie są tanie, czasem stanowią jedyne wyjście, aby firma mogła nadal funkcjonować na rynku i być konkurencyjna. Z pomocą w finansowaniu działań doskonalących kompetencje pracowników przychodzi Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Ten instrument polityki rynku pracy został stworzony po to, aby finansować kształcenie ustawiczne osób pracujących, a dzięki temu podnosić ich kwalifikacje i zapobiegać utracie zatrudnienia. KFS funkcjonuje od 2014 roku, a na jego finansowanie została przeznaczona część środków Funduszu Pracy. Od 2014 do połowy 2019 roku ze środków KFS skorzystało blisko 34 tysiące pracujących Pomorzan. Kwota przeznaczona na rozwój zawodowy mieszkańców regionu przekroczyła 51 mln zł.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić pracodawca, tj. każda jednostka organizacyjna (nawet taka, która nie posiada osobowości prawnej), a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu oraz rodzaj umowy, na podstawie której są zatrudnieni pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS.

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera kształcenie ustawiczne zarówno pracowników, jak i samego pracodawcy. Działania, które mogą zostać sfinansowane ze środków KFS, to:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • diagnozowanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia finansowanego ze środków KFS.

 

Jak otrzymać wsparcie?

Środkami KFS dysponują powiatowe urzędy pracy i to właśnie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności powinien zgłosić się pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie. Poziom dofinansowania ze środków KFS może wynosić od 80% do 100% (w przypadku mikroprzedsiębiorstw) kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą formą wsparcia, powiatowe urzędy pracy ustalają pułap dofinansowania na takim poziomie, aby mogła z niego skorzystać jak największa liczba zainteresowanych.

 

Jak wygląda to w praktyce?

 • Pracodawca, aby uzyskać wsparcie z KFS, składa wniosek do powiatowego urzędu pracy. Co ważne, wniosek musi być złożony w określonym terminie, wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków (warto śledzić strony internetowe PUP). Co dalej?
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 • Pracodawca zawiera również umowę z pracownikiem, który będzie szkolił się w ramach funduszy z KFS. W dokumencie powinny zostać ujęte prawa i obowiązki stron.
 • Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. Pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

Dofinansowywane działania powinny być zgodne z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok. W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów. Kiedy w dyspozycji powiatowego urzędu pracy pozostaną środki po rozpatrzeniu wniosków spełniających priorytety, może on rozpatrzyć pozytywnie wniosek pracodawcy, który nie wpisuje się w żaden z priorytetów.

 

Wymierne efekty działania KFS

W 2019 roku w województwie pomorskim na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskano 14 133 tys. zł. W okresie od stycznia do końca września br. skorzystało z nich 6 816 osób (pracowników i pracodawców). Największą popularnością spośród wszystkich form wsparcia finansowanych z KFS cieszyły się szkolenia zawodowe, dopłaty do egzaminów zawodowych oraz studia podyplomowe.

 

Środki na 2020 rok

Zarówno Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i Rada Rynku Pracy ogłosili już priorytety dotyczące wydatkowania środków KFS w 2020 roku. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (limit podstawowy KFS) wskazał następujące priorytety:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS) to:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków KFS.

W 2020 roku limit podstawowy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznany na działania powiatowych urzędów pracy z terenu województwa pomorskiego wynosi 12 112,0 tys. zł (w skali kraju to kwota 195 225 tys. zł). Dostępne będą także środki rezerwy KFS. Dla całego kraju będzie to 48 806,0 tys. zł. To, jaka część tej puli trafi do województwa pomorskiego, będzie zależne m. in. od zapotrzebowania zgłoszonego przez powiatowe urzędy pracy.

Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem ze środków KFS wszelkie niezbędne informacje o priorytetach wydatkowania obowiązujących w danym roku, naborze wniosków i zasadach funkcjonowania KFS uzyskają w powiatowych urzędach pracy.

 

Oprac.: Iwona Kowalczyk-Plata, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.