Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Jesteś cudzoziemcem?

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 28 czerwca 2021

Sieć EURES

 

 

Co to jest EURES?

Sieć EURES (EURopean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana przez Komisję Europejską i działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA (kraje EFTA to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Szwajcaria) mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i bezpłatne, skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w państwach UE/EFTA oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

 

infografika EURES w Polsce

Zapoznaj się z transkrypcją danych do infografiki EURES w Polsce (PDF; 476KB).

Infografikę można pobrać tutaj (PDF; 260KB).

 

Usługi EURES dostępne są na następujących stronach internetowych

Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu

 • aktualne oferty pracy polskich i zagranicznych pracodawców ogłaszane przez urzędy pracy,
 • rejestracja CV w bazie, do której mają dostęp zarejestrowani pracodawcy z Polski i całej Europy,
 • informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EFTA,
 • kontakt do doradców EURES pracujących we wszystkich krajach UE/EFTA.

Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl

 • informacje o sieci EURES,
 • informacje o szukaniu pracy w państwach UE/EFTA,
 • zagraniczne oferty pracy ogłaszane w ramach EURES przez wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy,
 • informacje o warunkach życia i pracy w państwach UE/EFTA dostępne w jęz. polskim,
 • kalendarz wydarzeń organizowanych przez EURES w Polsce (aktualności z regionów),
 • kontakt do doradców EURES na terenie Polski.

Europejskie Dni Pracy Online www.europeanjobdays.eu

 • europejska platforma umożliwia zaprezentowanie się pracodawcom za pośrednictwem Internetu,
 • internauci mogą skorzystać z ofert pracy, rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, czatów a także uzyskać wiedzę z zakresu europejskiej mobilności zawodowej podczas webinariów,
 • wydarzenia organizowane są cyklicznie, kilkanaście razy do roku przez sieć EURES z poszczególnych państwach UE/EFTA.

Doradcy EURES przeprowadzają rozmowy online wykorzystując internetowy czat na stronie www.eures.europa.eu

Ikona strzałki

 

 

 

Jak się przygotować do wyjazdu do Polski?

Przed wyjazdem do Polski warto:

 • zapoznać się z warunkami życia i pracy w Polsce oraz sytuacją na polskim rynku pracy,
 • sprawdzić czy posiadane kwalifikacje zawodowe są uznawane w Polsce,
 • rozpocząć poszukiwanie pracy i zdobyć informacje na temat pracodawców, do których planuje się udać po przyjeździe. Można skorzystać z unijnej bazy ofert pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, która zawiera oferty pracy w Polsce. Warto również skorzystać z usług doradcy EURES w swoim kraju, bądź skontaktować się z polską kadrą EURES, najlepiej z regionu, w którym poszukuje się zatrudnienia, co pozwoli na uzyskanie informacji na temat rynku pracy, ofert pracy oraz warunków życia i pracy w Polsce. Po znalezieniu pracy warto dokładnie zapoznać się z oferowanymi warunkami i upewnić się, czy są one zgodne z oczekiwaniami,
 • wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, gdyż w razie wypadku lub choroby gwarantuje ona dostęp do świadczeń zdrowotnych, wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne (opcjonalnie),
 • przygotować komplet dokumentów – m.in. ważny dokument tożsamości, akt urodzenia, wszelkie umowy lub korespondencję z pracodawcą, dokumenty dotyczące poprzedniego zatrudnienia i wykształcenia, kursów, dodatkowych kwalifikacji oraz przetłumaczone na język polski referencje,
 • znaleźć zakwaterowanie,
 • posiadać wystarczające środki finansowe, pozwalające na utrzymanie się do czasu otrzymania pierwszej wypłaty.

Po przyjeździe do Polski warto:

 • uregulować kwestie zamieszkania (np. wynajęcia mieszkania),
 • spotkać się z pracodawcą, aby upewnić się, czy wcześniejsze ustalenia dotyczące przyjęcia do pracy/ rozmowy kwalifikacyjnej są aktualne,
 • założyć konto bankowe - ma do tego prawo zagraniczna osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zatrudniona przez podmiot mający siedzibę na terytorium Polski lub otrzymująca rentę, emeryturę, stypendium).Występując o otwarcie konta najczęściej oprócz dokumentu tożsamości wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w Polsce lub dokument, potwierdzający otrzymywanie renty, emerytury, stypendium,
 • od obywateli państw członkowskich UE/EFTA nie jest wymagane w Polsce zezwolenie na pracę, jednak przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące istnieje konieczność zarejestrowania pobytu w Polsce. W tym celu należy udać się do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu,
 • wystąpić o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowe (NIP) do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce,
 • przy pobycie dłuższym można również wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL do urzędu miasta lub gminy. Po otrzymaniu tego numeru PESEL stanie się identyfikatorem zastępującym serię i numer paszportu,
 • zapisać się do wybranej przychodni lekarskiej i wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • uregulować kwestie uczęszczania dzieci do żłobka, przedszkola lub szkoły (o ile dzieci również zamieszkają z w Polsce),
 • zakupić polski numer telefonu komórkowego, co pozwoli na wykonywanie tańszych połączeń telefonicznych w Polsce niż połączeń telefonicznych z zagranicznego telefonu komórkowego.

Ikona strzałki

 

 

 

Jak znaleźć pracę w Polsce?

Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

W Polsce można szukać pracy we własnym zakresie, składając życiorysy wraz z listami motywacyjnymi do wybranych pracodawców lub za pośrednictwem:

 • sieci EURES - każdy obywatel tych państw może skorzystać z usług sieci, do których należy unijne pośrednictwo pracy oraz informowanie o warunkach życia i pracy na terenie tych państw. Oferty pracy w Polsce publikowane są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu , na którym znajdują się oferty pracy z wszystkich publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich UE i EFTA oraz innych członków i partnerów EURES dlatego też znaleźć tam można oferty pracy z polskich powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy
 • powiatowych urzędów pracy, które zamieszczają oferty pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy www.oferty.praca.gov.pl . Aby skorzystać ze wszystkich ofert pracy będących w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, należy zarejestrować się w tym urzędzie jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Rejestracja umożliwi dostęp również do tych ofert pracy, w których dane polskiego pracodawcy zostały podane do wiadomości urzędu, którego zadaniem jest wybranie odpowiednich kandydatów do pracy i skierowanie ich do pracodawcy;
 • Ochotniczych Hufców Pracy, które prowadzą pośrednictwo pracy głównie dla młodzieży a oferty pracy można znaleźć w Bazie „Pośrednictwo pracy” Ochotniczych Hufców Pracy http://www.mbp.ohp.pl/ oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy;
 • agencji zatrudnienia, świadczących pośrednictwo pracy, które zajmują się rekrutacją kadr dla pracodawców. Podstawą legalnej działalności agencji zatrudnienia na terytorium Polski jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu, potwierdzającego wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez marszałków województw właściwych dla siedziby agencji. Zabrania się pobierania od osób, dla których agencja zatrudnienia poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, opłat innych niż opłata z tytułu kierowania do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych za: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów. Opłaty te mogą być pobierane z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą – pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą. Wykaz certyfikowanych agencji dostępny jest na stronie internetowej Rejestru Agencji Zatrudnienia www.stor.praca.gov.pl . Oferty pracy agencji zatrudnienia można znaleźć na stronach internetowych tych agencji;
 • podmiotów uprawnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy bez posiadania wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia czyli przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich UE oraz EFTA, posiadających uprawnienia wydane w państwie pochodzenia i świadczących na terytorium Polski usługi z zakresu pośrednictwa pracy (z wyłączeniem pracy tymczasowej) na mocy złożonego Marszałkowi Województwa zawiadomienia;
 • portali internetowych prowadzonych przez podmioty, które prowadzą pośrednictwo pracy jedynie w formie gromadzenia w postaci dokumentu elektronicznego i udostępniania informacji o ofertach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Takie podmioty są zwolnione z posiadania wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Pracodawcy polscy jak również podmioty zajmujące się pośrednictwem pracy w Polsce publikują oferty pracy w prasie, Internecie lub w swoich siedzibach oraz za pośrednictwem innych form komunikacji np. mediów społecznościowych.

Większość gazet codziennych, zarówno ogólnopolskich jaki i lokalnych, zawiera specjalne rubryki z ogłoszeniami o pracy.

Ikona strzałki

 

 

 

Linki do przykładowych stron internetowych z propozycjami zatrudnienia w Polsce

pracuj.pl
goldenline.pl
gowork.pl
praca.pl
 

 

Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich UE /EFTA

Obywatele państw trzecich, spoza krajów UE/EFTA, mogą legalnie pracować w Polsce po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadać dokument dopuszczający do polskiego rynku pracy - zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (ewentualnie być zwolnionym z tego wymogu na podstawie szczególnych przepisów),
 • posiadać dokument pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt),
 • wykonywać pracę na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu, wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w dokumencie,
 • podpisać z pracodawcą odpowiednią umowę dotyczącą pracy.

Ikona strzałki

 

 

 

Dokumenty dopuszczające do polskiego rynku pracy

 • zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D i E) - występuje o nie pracodawca do właściwego wojewody. Uprawnia do wykonywania pracy do 3 lat (w przypadku zezwolenia typu B, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która zatrudnia powyżej 25 osób, może być ono wydane na okres do 5 lat),
 • zezwolenie na pracę sezonową (typ S) - występuje o nie pracodawca do właściwego starosty (powiatowego urzędu pracy). Uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe (w sektorach rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka), do 9 miesięcy w roku kalendarzowym,
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - składane przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej bez zezwolenia, przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesiącach,>
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - występuje o nie cudzoziemiec, przebywający już legalnie na terytorium Polski, do wojewody właściwego ze względu na pobyt cudzoziemca. Uprawnia jednocześnie do pracy i pobytu.

 

 

Dokumenty uprawniające do pobytu

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia, czy też oświadczenia, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce. O tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę (lub zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę) są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:

 • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu: turystycznym, ochrony czasowej, przyjazdu ze względów humanitarnych,
 • na podstawie złożonego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z zezwoleniem na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
 • w ramach ruchu bezwizowego.

 

 

Inne przydatne adresy:

Pomorski Urząd Wojewódzki - cudzoziemcy
Urząd do spraw Cudzoziemców
Straż Graniczna

Więcej informacji o usługach EURES (674 KB), pdf dla poszukujących pracy i cudzoziemców dostępnych jest na stronach EURES:
eures.praca.gov.pl
eures.europa.eu
wupgdansk.praca.gov.pl/eures

Ikona strzałki

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.