Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Jakie wsparcie oferują publiczne służby zatrudnienia w dobie pandemii koronawirusa?

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 2 listopada 2021

Jakie wsparcie oferują publiczne służby zatrudnienia w dobie pandemii koronawirusa?

Specustawa, przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa, przewiduje możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z różnego rodzaju wsparcia oferowanego przez publiczne służby zatrudnienia. Dowiedz się, jaką pomoc można uzyskać w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy oraz jak się o nią ubiegać.

 

 

 

Wsparcie realizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy obejmuje:

 1. Pomoc dla przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy można uzyskać wsparcie na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych będących następstwem koronawirusa.

Poziom spadku obrotów gospodarczych musi być:

 • nie mniejszy niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy z roku poprzedniego,
 • nie mniejszy niż o 25 proc., obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc. i nie niższe niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20 proc. i nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalane na podstawie GUS. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykluczenia:

 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS,
 • przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje),
 • wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Gdzie złożyć wniosek?

 • za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

 

Wsparcie realizowane przez powiatowe urzędy pracy dotyczy kilku rodzajów pomocy:

 1. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Ta forma wsparcia z Funduszu Pracy ma pomóc mikroprzedsiębiorcom pokryć bieżące wydatki, takie jak np. opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. To niskooprocentowana pożyczka, która udzielana jest jednorazowo, w kwocie do 5 tys. zł. Mogą ubiegać się o nią ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji – na jej oddanie jest 12 miesięcy. Istnieje także możliwość umorzenia pożyczki wraz z odsetkami. Warunek jest taki, że pracodawca przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca musi to potwierdzić.

Gdzie złożyć wniosek?

 • w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • poprzez platformę praca.gov.pl

 

 1. Wsparcie dla samozatrudnionych

Dzięki temu wsparciu osoby samozatrudnione mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Po spełnieniu warunków wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy przedsiębiorca składa:

 • do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poprzez platformę praca.gov.pl,
 • bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

 

 1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Będzie ono przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 50 proc. wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem i nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • co najmniej 50 proc. może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 70 proc. wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem i nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • co najmniej 80 proc. może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 90 proc. wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem i nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Gdzie złożyć wniosek?

 • do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • poprzez platformę Praca.gov.pl, gdzie w formularzu elektronicznym udostępniona zostanie lista powiatowych urzędów pracy.

 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Warunkiem uzyskania tego wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej.

Spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku przychodów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 m-ce. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce siedziby:

 • poprzez formularz dostępny na stronie praca.gov.pl
 • bezpośrednio do pup

 

Oprac. Dagmara Maciejewska, zespół redakcyjny PORP, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.