Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Fundusze Europejskie wspierają młodych

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 2 sierpnia 2021

Fundusze Europejskie wspierają młodych

Młodzież jest coraz lepiej wykształcona i obyta w świecie nowoczesnych technologii, a mimo to wskaźniki bezrobocia, aktywności zawodowej i zatrudnienia nie są dla niej zbyt korzystne. Przechodzenie od edukacji do zatrudnienia jest trudnym procesem, a jednym z powodów niepomyślnej sytuacji osób młodych na rynku pracy jest rozbieżność pomiędzy umiejętnościami nabytymi podczas edukacji a wymaganiami pracodawców. Brak doświadczenia zawodowego należy do najczęstszych przyczyn bezrobocia młodych.

 

Skrócić czas bez pracy

W ostatnich latach w Europie i w Polsce obserwowany jest szybki wzrost odsetka młodzieży nazywanej NEET, czyli młodych osób (do 29 roku życia), które są bezrobotne lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w jakichkolwiek formach nauki i szkoleń. Jest to zróżnicowana grupa, w której znajdują się zarówno osoby mogące pracować i poszukujące pracy, jak i osoby niezainteresowane pracą lub takie, które nie mogą pracować, np. ze względu na stan zdrowia. Grupa ta może obejmować zarówno absolwentów szkół wyższych mających problem ze znalezieniem pierwszej pracy, jak i osoby długotrwale bezrobotne, które stosunkowo wcześnie opuściły system edukacji. W obu przypadkach najważniejsze jest, aby czas przebywania bez pracy lub innej formy aktywności był jak najkrótszy. Pomoże to zapobiec trwałemu wykluczeniu z rynku pracy.

Fundusze Europejskie stwarzają młodym osobom wiele możliwości poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, realizując zadania w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), wdraża projekty zwiększające możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. W latach 2014-2018 uczestniczyło w nich ponad 34,5 tys. osób, z tego aż 19,5 tys. osób z grupy NEET. Za kwalifikowalne uznano wydatki w kwocie 173 092 367 zł (stan na 26 października b.r.).

 

PO WER wspiera wielotorowo

Wsparcie udzielane w projektach PO WER stanowi dla młodych biernych zawodowo wyjątkową szansę na osiągnięcie zróżnicowanych korzyści: z jednej strony zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy, a z drugiej nabycie kompetencji miękkich, takich jak samodzielność, umiejętność organizacji pracy czy efektywna komunikacja.

W ramach projektów wdrażanych przez WUP w Gdańsku każdy uczestnik otrzymuje ofertę indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane jako niezbędne, aby poprawić jego sytuację na rynku pracy lub/i uzyskać zatrudnienie.

Młodzi ludzie mogą skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy psychologicznej, szkoleń „szytych na miarę”, staży, pomocy w przesiedleniu się za pracą lub w dojazdach do pracy, dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Liczy się indywidualne podejście

Każdy uczestnik projektu zostaje objęty indywidualnym planem działania, dostosowanym do jego predyspozycji zawodowych i kompetencji. W tym celu przeprowadzana jest dokładna diagnoza indywidualna obejmująca rzetelną ocenę problemów i potrzeb danej osoby (życiowych, zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych) oraz pogłębione badania kompetencji (psychologicznych, społecznych) i możliwości fizycznych. Wynik diagnozy wpływa na sposób, w jaki będzie wspierany dany uczestnik. To indywidualne podejście pozwala na wytyczenie konkretnej, dopasowanej ścieżki pomocy.

Szkolenia realizowane w ramach projektu powinny być zgodne nie tylko ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika. Istotne jest również dopasowanie szkoleń do potrzeb rynku pracy. WUP w Gdańsku, ustalając kryteria naboru projektów, rekomenduje beneficjentom, aby przy doborze rodzaju szkoleń dla uczestników uwzględniali wyniki badania „Barometr zawodów”, jednorocznej prognozy zapotrzebowania pomorskich pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach.

Ważne jest również to, aby każde szkolenie dawało jego uczestnikom wymierny efekt w postaci uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem rozpoznawalnym na rynku pracy.

 

4,5 tysiąca przeszkolonych, ponad 12 tysięcy na stażach

W zrealizowanych dotychczas projektach 4,5 tys. młodych osób skorzystało ze szkoleń przygotowujących do zawodu. Były to między innymi szkolenia w zawodach: operator koparko-ładowarki, monter stolarki budowlanej, tester oprogramowania komputerowego, programowanie w języku Java, profesjonalny pracownik Call Center, animator usług opiekuńczych dla osób starszych, recepcjonista, specjalista ds. marketingu w Internecie, księgowość z elementami kadr i płac, sternik motorowodny.

Do ważnych narzędzi, które pomagają osobom młodym w wejściu na rynek pracy, zaliczane są również staże zawodowe. Dzięki nim uczestnik projektu nabywa praktyczne umiejętności istotne przy wykonywaniu konkretnej pracy, co w efekcie przygotowuje do podjęcia lub zmiany pracy, a także poprawy warunków zatrudnienia. Preferowane są projekty, w których zakres stażu jest zgodny z tematyką szkoleń albo posiadanymi przez uczestnika kwalifikacjami lub kompetencjami. Dotychczas w projektach wdrażanych przez WUP w Gdańsku w ramach PO WER staże odbyło 12,5 tys. osób.

 

Kolejne 8 milionów w realizacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest w takcie podpisywania kolejnych 10 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ok. 8 mln zł (zobacz Listę podmiotów wytypowanych do dofinansowania). Środki te będą przeznaczone na realizację wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej 399 młodych osób pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowach krótkoterminowych i niskopłatnych, a także imigrantów i reemigrantów zamierzających osiedlić się i pracować na Pomorzu. Dzięki temu osoby te będą miały szansę poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Dodatkowo, kolejna pula środków na dofinansowanie projektów w ramach EFS planowana jest do rozdysponowania w 2019 roku (czytaj więcej o kryteriach wyboru projektów na 2019 rok).

O dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd pracy w Gdańsku mogą ubiegać się Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego oraz instytucje dialogu społecznego na rynku pracy.

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskigo, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.