Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim - sierpień 2022 r.

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 13 września 2022

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim - sierpień 2022 r.

Mamy najniższą w historii naszego województwa stopę bezrobocia rejestrowanego – co to oznacza dla pomorskiego rynku pracy?

Oparta o dane rzeczywiste stopa bezrobocia w województwie pomorskim na koniec lipca br. wyniosła 4,3%, co stanowi najniższą wartość w historii naszego regionu. WUP w Gdańsku szacuje utrzymanie jej na tym poziomie również na koniec sierpnia br. Stopa bezrobocia rejestrowanego to najczęściej cytowany wskaźnik, kiedy mówimy o kondycji rynku pracy. Jednak powołując się na niego warto mieć świadomość, że nie obrazuje on pełnej sytuacji na rynku pracy, gdyż ta jest złożona i uwarunkowana wieloma czynnikami.

O komentarz do szacunkowych danych za sierpień br. dotyczących pomorskiego rynku pracy poprosiliśmy Panią Annę Pawłowską – kierowniczkę Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Gdańsku.

Anna Pawłowska: Przede wszystkim sytuacja na rynku pracy jest wypadkową zjawisk zachodzących w gospodarce, a jakość takich wskaźników jak np. wielkość produkcji, sprzedaży lub PKB, przekłada się na poziom zatrudnienia w firmach. Jednak, jak pokazują analizy z ostatnich lat, rynek pracy zwykle reaguje z opóźnieniem na fluktuacje w gospodarce. Dzieje się tak, gdyż zazwyczaj pracodawcy podejmują decyzje kadrowe ostrożnie ze względu na koszty jakie procesy te generują w firmach. Oznacza to, że nie od razu decydują się na redukcję etatów, gdy nadchodzi spowolnienie gospodarcze, ale także zbyt szybko nie podejmują decyzji o zatrudnianiu nowych osób, gdy obserwują ożywienie gospodarcze.

W ostatnich miesiącach, w województwie pomorskim, obserwujemy spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury prawie we wszystkich sektorach, co spowodowane jest głównie czynnikami geopolitycznymi. Eksperci i analitycy rynku pracy coraz częściej wskazują na widoczne symptomy spowolnienia gospodarczego, tym samym pojawiają się opinie, że taka sytuacja w najbliższej przyszłości odbije się na parametrach rynku pracy. Co więcej, duże znaczenie będą miały też tzw. wahania sezonowe (charakterystyczne dla specyfiki regionu turystycznego, chociaż ten wpływ w ostatnim czasie jest coraz mniejszy), które od wiosny do jesieni wzmacniają wzrost ofert pracy na rynku, co następnie przekłada się na spadek bezrobocia, natomiast w końcówce roku i na początku kolejnego roku wahania te powodują odwrotny skutek.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że opracowywany co miesiąc w naszym kraju Barometr Rynku Pracy Publicznych Służb Zatrudnienia dla województwa pomorskiego, określający w perspektywie krótkoterminowej zmiany w bezrobocia i zatrudnieniu, jeszcze nie wskazuje na negatywne zmiany na regionalnym rynku pracy.

Anna Pawłowska: WUP w Gdańsku szacuje, że w sierpniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie może nadal utrzymać się na niskim poziomie z lipca br., tj. 4,3% (wartość najniższa w historii województwa). Na to, czy oficjalne statystyki potwierdzą ten poziom będą miały wpływ dwie wielkości – liczba osób bezrobotnych znajdujących się w rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego i liczba pracujących Pomorzan. Parametry te są podstawą określania stopy bezrobocia rejestrowanego, która obliczana jest jako udział osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) w ludności aktywnej zawodowo, czyli pracujących i bezrobotnych. Od roku 2021, tj. od odbicia po pandemii do lipca br. liczba osób bezrobotnych w województwie systematycznie spadała przy jednoczesnym wzroście liczby pracujących, co przełożyło się na niski poziom stopy bezrobocia w skali regionu. Jednak dane szacunkowe za sierpień br. wskazują, że liczba bezrobotnych zaczyna rosnąć, zatem to od liczby osób pracujących realnie zależeć będzie, czy stopa bezrobocia rejestrowanego nadal utrzyma się na tak niskim poziomie, czy też jednak wejdzie na ścieżkę wzrostu. Warto podkreślić w tym miejscu, że na tak niską wojewódzką stopę bezrobocia istotny wpływ miał wzrost, w ostatnich czasie, liczby osób pracujących w samym Gdańsku. Nie jest to zaskoczeniem biorąc pod uwagę to, że to Gdańsk jest największym rynkiem pracy województwa, na którym działa najwięcej firm w sektorów finansowego i IT, czyli branż o wysokim zapotrzebowaniu na pracowników.

W odniesieniu do popytu na pracę statystyki regionalne pokazują, że od początku II kwartału br. do powiatowych urzędów pracy naszego województwa napływa coraz mniejsza liczba ofert pracy. Choć w sierpniu br. odnotowano większą liczbę ofert zatrudnienia, niż miesiąc wcześniej (7,7 tys., tj. 0,8 tys. więcej niż w lipcu br.), to ostatecznie nie należy się spodziewać napływu ofert pracy na poziomie roku ubiegłego, który był rekordowy. Biorąc pod uwagę inflację oraz wzrost kosztów funkcjonowania firm, sytuację w Ukrainie, spadki ofert zatrudnienia w porównaniu z rokiem ubiegłym i tak nie są na razie na tyle duże, aby istotnie wpływać na regionalny rynek pracy. Podobną tendencję obserwujemy także wśród ogłoszeń pracy ukazujących się na krajowych portalach internetowych. Tu widać, że pracodawcy przed wakacjami ograniczyli tworzenie nowych miejsc pracy, po czym w lipcu i sierpniu br. odnotowano ich wzrost.

Anna Pawłowska: Patrząc na bezrobocie i oferty pracy według sprawozdań PUP możemy utrzymać tezę, że pomorski rynek pracy nadal jest chłonny, a pracodawcy wciąż poszukują odpowiednich do swoich potrzeb pracowników. Obecnie, w dużym stopniu niwelują niedobór kadry zatrudnianiem cudzoziemców. Choć obserwowana liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy jest z miesiąca na miesiąc coraz niższa (w sierpniu br. wyniosła 4,5 tys.), to zatrudnianie obywateli Ukrainy przez pomorskich pracodawców, na podstawie procedury uproszczonej przyjętej w specustawie, utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie (liczba powiadomień w sierpniu br. wyniosła 6,8 tys.). Jednak redukcja luki zatrudnienia przez imigrantów zarobkowych z Ukrainy wydaje się powoli osiągać swoje maksimum i dalsze pozyskiwanie kadr, w szczególnie o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach może stanowić coraz większe wyzwanie. Podsumowując, krajowy a także pomorski rynek pracy okazują się jak dotąd wyraźnie odporne na perturbacje gospodarcze, a sierpniową sytuację na pomorskim rynku pracy, uwzględniając obecny kontekst społeczno-gospodarczy, określić można jako względnie korzystną.


Koniunktura gospodarcza według GUS

Pomorscy przedsiębiorcy w przeważającej mierze ocenili ogólny klimat koniunktury gospodarczej w sierpniu gorzej lub na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Oceny te były gorsze niż w sierpniu ubiegłego roku – wyjątek stanowi transport i gospodarka magazynowa.

 • nieznacznie lepiej niż w lipcu br. koniunkturę oceniono w handlu detalicznym (+1,2 pkt. m/m) oraz informacji i komunikacji (+0,8 pkt. m/m);
 • przedsiębiorcy z pozostałych sektorów objętych badaniem ocenili koniunkturę gorzej niż przed miesiącem, a największy spadek (trzeci miesiąc z rzędu) dotyczy sektora zakwaterowanie i gastronomia – o 14,6 pkt. m/m;
 • największy (tj. o 41,3 pkt.) spadek ocen sformułowanych w sierpniu 2022 r. w porównaniu z ocenami z sierpnia 2021 r. wystąpił w sektorze zakwaterowanie i gastronomia;
 • wzrost ocen w sierpniu w stosunku r/r o 0,4 pkt. wystąpił w transporcie i gospodarce magazynowej i jest to jedyny sektor, w którym wystąpiła poprawa w ujęciu r/r.

infografika: Rynek pracy województwa pomorskiego – dane szacunkowe sierpień 2022 r.

Transkrypcja danych do infografiki: Rynek pracy województwa pomorskiego – dane szacunkowe sierpień 2022 r. (PDF; 652 KB)

 

Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w sierpniu 2022 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 7,7 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej; było to o 0,8 tys., tj. 12,0% więcej niż w poprzednim miesiącu;
 • w porównaniu z sierpniem 2021 r. odnotowano spadek o 24,0% liczby wolnych miejsc pracy (w analogicznym miesiącu roku ubiegłego wyniosła 10,2 tys.);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu w porównaniu z lipcem nastąpił w czternastu powiatach, a największy w Sopocie (o 230,0%, tj. 69 miejsc);
 • w pozostałych powiatach odnotowano spadek w stosunku do ubiegłego miesiąca, a największy w powiecie chojnickim – o 49,3%, tj. 202 miejsca.

 

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 31 sierpnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 41,1 tys.; było to o 0,3 tys. (0,8%) więcej niż przed miesiącem i o 11,4 tys. (21,8%) mniej niż w sierpniu 2021 r.;
 • wzrost liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec lipca wystąpił w trzynastu powiatach, a największy w powiecie kartuskim – o 6,7%, tj. 105 osób;
 • w pozostałych powiatach odnotowano spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w porównaniu z ubiegłym miesiącem, a największy wystąpił w Sopocie – o 4,2%, tj. 13 osób.

 

Stopa bezrobocia

 • stopa bezrobocia w końcu sierpnia wyniosła 4,3% – utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca;
 • w porównaniu z końcem sierpnia 2021 r., w sierpniu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa o 1,3 pkt. proc.;
 • wzrost stopy bezrobocia. w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano w dziesięciu powiatach:
  • kartuskim, malborskim, nowodworskim oraz puckim – o 0,2 pkt. proc.,
  • bytowskim, gdańskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim oraz starogardzkim – o 0,1 pkt. proc.
 • spadek stopy bezrobocia o 0,1 pkt. proc. wystąpił w powiatach: człuchowskim i sztumskim oraz w Sopocie;
 • w pozostałych siedmiu powiatach stopa bezrobocia nie zmieniła się w stosunku do końca lipca br.

 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w sierpniu w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano 4,5 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z lipcem liczba oświadczeń była mniejsza o 1,1 tys., tj. 19,0%;
 • w porównaniu z sierpniem 2021 r., kiedy wpisano do ewidencji 15,2 tys. oświadczeń, odnotowano spadek ich liczby o 10,7 tys., tj. 70,2%;
 • w pięciu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego złożono więcej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy wzrost tj. o 350,0% (14 oświadczeń) wystąpił w powiecie kwidzyńskim;
 • w powiecie kartuskim liczba oświadczeń złożonych w sierpniu br. była taka sama, jak w lipcu br.;
 • w pozostałych jedenastu powiatowych urzędach pracy województwa nastąpił spadek ich liczby miesiąc do miesiąca, a największy w powiecie lęborskim – o 50,0%, tj. o 5 oświadczeń.

 

Dane dotyczące obywateli Ukrainy

 • w sierpniu w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego jako bezrobotnych zarejestrowano 346 obywateli Ukrainy, tj. o 0,1 tys. (20,8%) mniej niż przed miesiącem;
 • według stanu na 31 sierpnia br. liczba zarejestrowanych jako bezrobotni obywateli Ukrainy wyniosła 1,0 tys. (z czego 86,7% stanowiły kobiety), tj. o 56 (5,3%) mniej niż w końcu lipca br.;
 • w sierpniu złożono 6,8 tys. powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, tj. o 1,1 tys. (14,3%) mniej niż w lipcu br.

 

Oprac. Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku.

Pliki do pobrania:

Infografika_rynek pracy - sierpień 2022 (PDF; 705 KB).pdf

Informacja szacunkowa_ sierpień 2022 (PDF; 352 KB).pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.