Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Dodano: czwartek, 21 grudnia 2017

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” Adres Partnera
Aleja Grunwaldzka 137 lok.7, 80-264 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
tewp.org.pl


Podstawowe informacje o Partnerze

Obszar działania:
Województwo pomorskie:  wszystkie powiaty, w tym Trójmiasto.

Cele i formy działania:

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w Gdańsku zostało zarejestrowane 27.10.1998 r. Grupuje nauczycieli, pracowników naukowych, socjologów, pedagogów. Działalność  w znacznym stopniu opiera  się na pracy wolontariuszy. Misją Towarzystwa jest upowszechnianie  wiedzy i wartości humanistycznych oraz  kształtowanie  wysokiego   poziomu    intelektualnego  i  etycznego ogółu społeczności.

Główne cele Towarzystwa
:
 • działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz  propagowanie uczenia się przez całe życie;
 • przygotowanie członków społeczności do warunków społeczeństwa globalnego oraz wyposażane ich w wiedzę i umiejętności konieczne   do   prawidłowego   funkcjonowania  w społeczeństwie globalnym;
 • działanie   na    rzecz   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działanie   na    rzecz    rozwoju    społeczeństwa   obywatelskiego   i   zwiększania kompetencji obywatelskich.
Formy działania: 
 • prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i  doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności;
 • organizacja odczytów i prelekcji;
 • organizacja szkoleń i warsztatów;
 • organizacja konferencji i seminariów, spotkań dyskusyjnych;
 • działalność wydawnicza;
 • działalność naukowa i badawcza;
 • turystyka edukacyjna;
 • inne formy w zależności od potrzeb.
Corocznie realizujemy ok.20 projektów o różnej skali i charakterze. Naszą działalność adresujemy zarówno do dzieci i młodzieży ,organizując zajęcia artystyczne oraz letnie obozy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, jak i osób dorosłych, które pragną odnaleźć nową drogę w życiu (np. projekty szkoleniowo-integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem, kursy zawodowe dla bezrobotnych , a także dla seniorów (zajęcia aktywizacyjne, przygotowanie do wolontariatu). Prowadzimy aktywną działalność międzynarodową  i uczestniczymy w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Wspieramy od wielu lat Polonię ukraińską i białoruską ,organizując  w czasie wakacji pobyty językowe i szkoły liderów oraz prowadząc nauczanie przez Internet. Realizujemy również projekty z zakresu edukacji globalnej. Wiele naszych działań kierujemy do nauczycieli, wzbogacając ich wiedzę i umiejętności, zaznajamiając z innowacjami edukacyjnymi. Naszą działalność finansujemy  z dotacji, darowizn ,składek członkowskich oraz z 1% podatków. Realizujemy także projekty współfinansowane ze środków unijnych (RPO,PO WER).