Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Dodano: środa, 7 grudnia 2016

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Adres Partnera
Olivia Business Centre, budynek Olivia Six
al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
www.rigp.plPodstawowe informacje o Partnerze PORP (m.in. obszar działania)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Grono członków Izby liczy obecnie ponad 200 przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych, znaczących firm regionu.

O prężnym działaniu świadczą liczne inicjatywy oraz projekty, które Izba realizuje niezmiennie od chwili powstania, w tym: projekty finansowane ze środków UE, projekty międzynarodowe, projekty innowacyjne.

Zadaniami statutowymi Izby są:

  • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych
  • nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
  • przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym, informacji i ocen na temat funkcjonowania gospodarki.