Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Dodano: środa, 29 listopada 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Adres Partnera
ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork 

Adres strony WWW Partnera
www.lebork.praca.gov.plPodstawowe informacje o Partnerze

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Do zadań tych należy w szczególności:
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniej pracy;
 • udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu  odpowiednich pracowników;
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń;
 • inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy przez refundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 • udzielanie bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek przez przyznawanie jednorazowych środków z  Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • realizacja zadań związanych z KFS – udzielanie pracodawcom pomocy przez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
 • realizacja projektów w zakresie promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
 • opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rynku pracy w powiecie.

Obszar  działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku obejmuje:
 • gminy: Cewice, Wicko, Nowa Wieś Lęborska
 • miasta: Lębork, Łeba