Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Dodano: piątek, 23 grudnia 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Adres Partnera
ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia

Adres strony WWW Partnera
www.pupgdynia.pl  Podstawowe informacje o Partnerze PORP

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wyszczególnione w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należą do nich w szczególności:

  • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy oraz innym klientom urzędu pomocy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;
  • Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości przyznawanie i wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
  • Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez refundowanie pracodawcy kosztów ich wyposażenia lub doposażenia oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek np. przyznawanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;
  • Inicjowanie, organizowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
  • Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rynku pracy w powiecie.
  • Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszarem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni jest Gdynia oraz Sopot