Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dodano: wtorek, 29 listopada 2016

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adres Partnera

80-831 Gdańsk, Ul. Piwna 1/2

Adres strony WWW Partnera
www.pomorskaizba.pl
Podstawowe informacje o Partnerze


Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstała 1 czerwca 1945 r.

Obecnie jest jedną z największych i najaktywniejszych organizacji samorządu gospodarczego oraz zawodowego na Pomorzu. Zalicza się też do czołowych i najlepiej funkcjonujących izb rzemieślniczych w kraju. Pomorska izba i zrzeszone w niej cechy oraz spółdzielnie rzemieślnicze działają w oparciu o ustawę o rzemiośle z 2002 roku. Obecnie reprezentuje ona ok. 2 tys. małych i średnich firm, zatrudniających łącznie około 20 tys. pracowników.

Zrzesza 15 cechów rzemiosł różnych, mających siedziby w pomorskich miastach, 9 gdańskich cechów branżowych i jeden - ogólnopolski oraz cztery spółdzielnie rzemieślnicze.

Obok cechów i spółdzielni, w pomorskiej izbie zrzeszony jest także Klub Biznesu, skupiający 22 przedsiębiorców prowadzących firmy średnie różnych branż. Funkcjonują przy niej 4 komisje branżowe: Fryzjersko - Kosmetyczna, Motoryzacyjna, Spożywcza i Złotniczo - Jubilerska. Komisje te są organami opiniodawczo - doradczymi zarządu izby, i mają one m. in. aktywizować zawodowo właścicieli firm jednej lub kilku pokrewnych branż, krzewić etykę zawodową; organizować szkolenia,  pokazy i imprezy konkursowe czy inicjować zmiany aktów prawnych, dotyczących reprezentowanych przez nie branż.

Pracami izby kieruje zarząd na czele z jego prezesem Wiesławem Szajdą, będącym także przedstawicielem firm bezpośrednio w niej zrzeszonych. Stanowisko dyrektora izby sprawuje do 2007 roku Dariusz Gobis.

Pomorska izba realizuje zadania ujęte w ustawie o rzemiośle. Najistotniejszymi z nich są: promocja działalności gospodarczej i społeczno - zawodowej rzemiosła, nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle, reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej i organów samorządu lokalnego oraz uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia gospodarce dopływu wykwalifikowanych kadr. Izba wspiera swoich członków udzielając instruktaży i porad, przekazując informacje pozwalające na rozwój firm i promujące najlepsze z nich oraz prowadząc szkolenia. Izba w oparciu o własną bazę, środki finansowe oraz kadrę dydaktyczną, we współpracy z powiatowymi urzędami pracy, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, prowadzi indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe dla dorosłych, przekwalifikowujące oraz dokształcające.

Od początku lat 90. ubiegłego stulecia, pomorska izba rozwija współpracę międzynarodową. W 1994 roku, z inicjatywy Izby Rzemieślniczej w Hamburgu i Rady Rzemiosła w Kopenhadze, utworzono Parlament Hanzeatycki. Zrzesza on organizacje rzemieślnicze i z krajów nadbałtyckich oraz z  Holandii i Węgier. Parlament powołano do życia podczas międzynarodowej konferencji towarzyszącej Północnoeuropejskim Targom Rzemieślniczym Handwerks 1994 w Hamburgu. Nasz kraj reprezentowała na tragach delegacja Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, z jej prezesem Stanisławem Małuszkiem. W trakcie konferencji ustalono, że stowarzyszenia rzemieślnicze z północno - wschodniego obszaru Europy podejmą współpracę, obejmującą wymianę doświadczeń, tworzenia nowych firm i szkolenia zawodowe. Obecnie parlament pełni funkcję lidera unijnych projektów wspomagających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rzemieślniczych. Działa też na rzecz współdziałania należących do niego 51 organizacji z 12 krajów Unii, a także Norwegii, Rosji i Ukrainy, z władzami lokalnymi i państwowymi oraz unijnymi - w Brukseli. Chodzi tu o likwidowanie barier prawnych ograniczających możliwości rozwoju niedużych firm, które stanowią już ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Parlament zainicjował także opracowanie w krajach obszaru nadbałtyckiego wspólnej strategii edukacyjnej, dotyczącej m. in. ujednolicenia programów szkolenia zawodowego i doprowadzenie do wzajemnego uznawania świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Na razie programy i metody nauczania różnią się od siebie. Za dobry wzorzec edukacyjny dla wszystkich krajów europejskich stanowi dualny system kształcenia w Niemczech. Parlament dysponuje platformą internetową, pozwalającą na szybkie i bez kosztów kontaktowanie się firm z różnych krajów, co ułatwia im nawiązywanie współpracy. Od roku 2011 jego wiceprzewodniczącym jest Dariusz Gobis, dyrektor pomorskiej izby.  

Pomorska izba współdziała z europejskimi organizacjami rzemieślniczymi nie tylko w ramach parlamentu. Bezpośrednia współpraca łączy ją z izbami rzemieślniczymi w Hamburgu, Würzburgu oraz Caen.

Izba zrzesza:

15        Cechów Rzemiosł Różnych w powiatach woj. pomorskiego

9          Cechów Branżowych w Gdańsku

1          Cech Bioenergoterapeutów w Bydgoszczy

4          Spółdzielnie

22        firmy w Klubie Biznesu

 

ok. 2 tys. Podmiotów które zatrudniają ok. 20 tyś pracowników      

 

Nauka zawodu w 2016 r.

liczba zakładów szkolących    ok. 1300                                

szkolimy w rzemiośle           ok. 5 tys. uczniów      

 

Egzamin w 2016 r. zdało (stan na dzień 17.11.2016 r.):

  • 1.391  czeladników
  • 66  mistrzów 
  • 62  osoby – egzamin sprawdzający

Ilość komisji egzaminacyjnych:     57