Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Dodano: czwartek, 15 grudnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Adres Partnera
ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
http://www.mopr.gda.pl/
Podstawowe informacje o Partnerze PORP (m.in. obszar działania)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jedną z ponad kilkuset jednostek   organizacyjnych wykonujących zadania Miasta Gdańska. Ośrodek jest także nadrzędną jednostką organizacyjną sytemu pomocy społecznej miasta, co oznacza, że odpowiada za monitorowanie innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych przez nie zadań z zakresu pomocy społecznej. MOPR wspiera Gdańszczan, którzy bez pomocy z zewnątrz nie poradziliby sobie w trudnym    położeniu, realizując jednocześnie swoją misję: „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”.

Ponadto Ośrodek realizuje takie cele z zakresu pomocy społecznej jak:

  • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
  • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, 
  • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 
  • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
  • integrację i aktywizację społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.