Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach

Dodano: piątek, 24 listopada 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach

Adres Partnera
83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18

Adres strony WWW Partnera
http://pszczolki.pl/Podstawowe informacje o Partnerze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

  1. Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, ochroną ofiar handlu ludźmi, ochroną macierzyństwa, problemami rodzin niepełnych i wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, problemami w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, chorobą alkoholową lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, lub innymi okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy społecznej.
  2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa tzn. miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1).