#
O nas

Dodano: Środa, 14 września 2016 (08:16)Regionalny system monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy, w oparciu o Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy jest jednym z zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach celu operacyjnego SRWP 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia, który realizowany jest za pośrednictwem Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Program ten pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak zatrudnienie, kapitał społeczny i edukacja. Ponadto efektem Programu ma być między innymi wzrost poziomu zatrudnienia, jak również zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Pomorza.


Misją Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy jest:

WIEDZA – INSPIRACJA – PARTNERSTWOCelem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy jest dostarczanie kompleksowej wiedzy o aktualnych zjawiskach i trendach na rynku pracy w celu inspirowania partnerów związanych z pomorskim rynkiem pracy do podejmowania trafnych i nowatorskich inicjatyw na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan.

PORP kieruje swoje działania do instytucji związanych z pomorskim rynkiem pracy, w szczególności do:

•    instytucji rynku pracy,
•    instytucji samorządowych i rządowych,
•    instytucji edukacyjnych,
•    podmiotów badawczych,
•    pracodawców,
•    organizacji pracodawców i pracobiorców,

•    organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy.
Partnerstwo i współpraca kluczowych instytucji działających w obszarze pomorskiego rynku pracy jest niezbędna do dostarczania przez Obserwatorium aktualnej wiedzy o pomorskim rynku pracy, co pozwoli na projektowanie usług i działań dopasowanych do potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego, w tym w szczególności osób pracujących, wchodzących i powracających na rynek pracy.

PORP tworzy warunki do rozwoju trwałej, efektywnej, ukierunkowanej na transfer wiedzy i doświadczeń współpracy, w której partnerzy nawzajem się inspirują, otwierając się na bogactwo doświadczeń innych i na odmienne sposoby myślenia oraz wspólnie planują działania mające na celu wzrost aktywności mieszkańców Pomorza.
Obszary działalności Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy:


WIEDZA – PORP poprzez stronę internetową porp.pl dostarcza wiedzy na temat aktualnych zjawisk i trendów na pomorskim rynku pracy, w tym:

•    prowadzi analizy i inicjuje badania regionalnego rynku pracy,
•    monitoruje wskaźniki rynku pracy,
•    ewaluuje działania podejmowane na rynku pracy,
•    gromadzi i kategoryzuje dane o rynku pracy,
•    dostarcza informacji do formułowania wniosków i prognoz,
•    przekłada wyniki badań i rekomendacje z nich płynące na procesy decyzyjne,
•    monitoruje potrzeby lokalnego rynku z uwzględnieniem zmian w gospodarce globalnej,
•    identyfikuje potencjalne wyzwania dla regionu,
•    zwiększa dostęp i usprawnia przepływ wiedzy o procesach zachodzących na rynku pracy.

 

INSPIRACJA – PORP umożliwia podejmowanie adekwatnych do bieżącej sytuacji działań na rynku pracy, w tym:

•    zaspokaja potrzeby informacyjne interesariuszy pomorskiego rynku pracy,
•    inicjuje debaty publiczne,
•    wspiera powstawanie i rozwój nowych inicjatyw dotyczących poprawy sytuacji na pomorskim rynku pracy.

 

PARTNERSTWO – PORP tworzy przestrzeń do dialogu i dyskusji o pomorskim rynku pracy poprzez nawiązanie współpracy z partnerami na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw, w tym:

•    zacieśnia współpracę pomiędzy instytucjami i tworzy przestrzeń do partnerskiej wymiany informacji,
•    kreuje partnerskie postawy pomorskich instytucji działających w obszarze zagadnień o charakterze społeczno-gospodarczym,
•    wspiera inicjatywy na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan wypracowane w ramach partnerstwa.