Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Dodano: wtorek, 29 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Adres Partnera
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
www.wup.gdansk.pl

 

 


Podstawowe informacje o Partnerze

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest instytucją realizującą zadania województwa w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie pomorskim, wspierających aktywność i zdolność do zatrudnienia Pomorzan.

 

 

Zadania te wykonywane są we współpracy z wieloma partnerami, m.in.: jednostkami samorządu terytorialnego, radami zatrudnienia, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką rynku pracy.

Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy to m.in.:

 • koordynowanie polityki Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczącej regionalnego rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
 • opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • pełnienie roli instytucji wdrażającej część działań w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • podział środków Funduszu Pracy w województwie,
 • realizacja i koordynacja programów regionalnych,
 • realizacja międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,
 • poradnictwo zawodowe,
 • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
 • prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,
 • wydawanie zaświadczeń o wykonywanej działalności,
 • promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.