Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Więcej pracujących na Pomorzu – efekty współpracy z agencją zatrudnienia

Dodano: piątek, 14 grudnia 2018

Więcej pracujących na Pomorzu – efekty współpracy z agencją zatrudnienia

Zakończyliśmy drugą edycję zlecania działań aktywizacyjnych realizowaną przez prywatną agencję zatrudnienia. W efekcie wsparciem objętych zostało 2300 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Pomorza.

Nasze województwo jest jednym z dziesięciu w kraju, które zdecydowało się na wprowadzenie  innowacyjnego modelu współpracy urzędów pracy i agencji zatrudnienia, gdzie partner rozliczany jest z  efektów podjętych  działań, a nie wydatkowanych środków.

Wspólne działania publicznej instytucji i komercyjnej agencji -  w tym przypadku Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku (PARR) - pozwoliły na wypracowanie narzędzi skutecznie pomagających osobom, które w związku z brakiem kwalifikacji odpowiadających potrzebom lokalnym pracodawcom  wymagały wsparcia i potrzebowały  odpowiedniej motywacji do podjęcia pracy.

Pomorskie liderem we wdrażaniu działań aktywizacyjnych

Dane z monitoringu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że w rankingu województw Pomorskie jest liderem we wdrażaniu działań aktywizacyjnych, osiągając jeden z najwyższych wskaźników skuteczności zatrudnieniowej.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która od 2015 roku na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego realizuje działania aktywizacyjne, pomogła 2300 bezrobotnym  Pomorzanom, z czego 1400 podjęło pracę na okres co najmniej 3 miesięcy.

Działania aktywizacyjne to pakiet usług i instrumentów, których celem jest podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego pracy lub działalności gospodarczej. Wsparciem objęte są  osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, dla których ustalono II lub III profil pomocy określony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To uzupełnienie oferty dostępnej w powiatowych urzędach pracy, które posiadają doświadczenie w pracy z osobami o różnych predyspozycjach zawodowych, różnych kwalifikacjach i często o bardzo niskiej motywacji do pracy. Z kolei, agencje zatrudnienia współpracują z pracodawcami, dysponują atrakcyjnymi ofertami pracy, mają pełną dowolność form wsparcia oraz elastyczne możliwości czasowe, co przekłada się na zindywidualizowane podejście do osoby bezrobotnej.

9 powiatów, ponad 2000 mieszkańców

Niepubliczna agencja zatrudnienia ma dużą swobodę w doborze form i środków wsparcia, jakie oferuje bezrobotnym. Oprócz pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego czy wsparcia logistycznego w postaci organizowania dojazdów do pracy są to m.in. wsparcie w kontaktach z pracodawcą, a także pomoc prawna czy psychologiczna. W pakiecie usług, jakie może zaoferować bezrobotnemu agencja zatrudnienia, są też takie niestandardowe formy pomocy jak wsparcie finansowe na zapewnienie opieki nad dzieckiem, zakup materiałów edukacyjnych czy nawet finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów, fryzjera albo kosmetyczki.

Pierwszy kontrakt - na który przeznaczono 11 mln zł – agencja realizowała od marca 2015 roku do kwietnia 2016; w tym okresie usługą zlecania działań aktywizacyjnych objętych zostało 1000 osób długotrwale bezrobotnych z powiatów chojnickiego, człuchowskiego, słupskiego i sztumskiego, z czego ponad 61,4 procent z nich zapewniono zatrudnienie.

Drugi kontrakt  zakończył się w listopadzie 2018 - zgodnie z umową o świadczenie działań aktywizacyjnych wsparcie PARR miało objąć 1300 osób bezrobotnych z powiatów bytowskiego, nowodworskiego, malborskiego, starogardzkiego i wejherowskiego,  którym, na podstawie indywidualnej diagnozy sytuacji zawodowej,  dobrano odpowiednie formy wsparcia. W efekcie, w drugiej edycji 864 osoby podjęły pracę lub założyły działalność gospodarczą, którą utrzymały przez co najmniej 14 dni, co oznacza, że wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej  został osiągnięty na poziomie 66%. 503 osoby podjęły pracę lub założyły działalność gospodarczą, którą utrzymały przez co najmniej 91 dni; tym samym wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu został osiągnięty na poziomie 58%. Natomiast 421 uczestników zleconych działań aktywizacyjnych podjęło i utrzymało odpowiednią pracę lub działalność gospodarczą przez co najmniej 180 dni.  Na  ramach tej edycji  wydatkowano około 7,8 mln zł.