Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dodano: wtorek, 29 listopada 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Adres Partnera
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 

Adres strony WWW Partnera
http://pomorskie.eu
Podstawowe informacje o Partnerze 

Samorząd województwa pomorskiego, tak jak samorządy pozostałych województw, działa na podstawie Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Podstawowym zadaniem i celem samorządu jest określenie strategii rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu. Samorząd współpracuje w tym zakresie m.in. z lokalnymi jednostkami samorządowymi (urzędami gmin, miast, starostwami), wojewodą jako przedstawicielem władzy państwowej, organizacjami pozarządowymi i wolontariackimi, uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi, innymi województwami, a także z organizacjami i regionami innych państw.

Organami samorządu województwa są sejmik oraz zarząd.

 

Sejmik Województwa Pomorskiego tworzy 33 radnych.  Są wybierani w wyborach bezpośrednich co cztery lata. Liczba radnych zależy od liczby mieszkańców województwa. W regionach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2 mln, radnych jest 30, na każde kolejne 500 tys. mieszkańców przypada kolejnych trzech radnych. Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym.

 

Natomiast pięcioosobowy zarząd, na którego czele  stoi marszałek województwa, jest organem wykonawczym. Zarząd tworzą także jeden lub dwóch wicemarszałków oraz trzech lub dwóch członków zarządu. Wszyscy są wybierani przez radnych sejmiku, jednak sami nie muszą wchodzić w jego skład – mogą pochodzić spoza składu sejmiku.

 

Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.