Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

Dodano: piątek, 25 listopada 2016

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

Adres Partnera 
ul. Piekarnicza 12a, 80-126 Gdańsk


Adres strony WWW Partnera
www.swp.gda.pl

 

 

Podstawowe informacje o Partnerze


Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową non-profit, działającą na Pomorzu od 1995 roku.  Posiada 5 biur lokalnych (w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Kartuzach i Lęborku).

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie przedsiębiorczości, podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie aktywności społeczno-zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, uświadamianie konieczności inwestowania w kapitał ludzki, propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich jako podstawy rozwoju ekonomicznego tych terenów oraz wyrównywania różnic społecznych i gospodarczych.

Cele te realizuje poprzez m.in.: współpracę z administracją państwową i samorządową oraz placówkami naukowymi, współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej,  realizację projektów współfinansowanych przez fundusze pomocowe (w tym europejskie), działania w zakresie poprawy jakości kapitału ludzkiego i rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i przedsiębiorczości, działalność na rzecz aktywizacji ludności, prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia. Stowarzyszenie jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pracodawców Pomorza, a także Krajowego systemu usług dla MSP. Reprezentowane jest m.in. w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości oraz w Pomorskim Forum Terytorialnym, aktywnie uczestnicząc w analizie kluczowych procesów i zjawisk społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie oraz w formułowaniu opinii i rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki rozwoju Pomorza.

Od ponad 20 lat prowadzi działania niwelujące negatywne skutki społeczno – ekonomiczne procesów restrukturyzacyjnych, aktywizujące osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (zwłaszcza zagrożone wykluczeniem społecznym: osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, mieszkańcy terenów słabych strukturalnie), doskonalące kwalifikacje i kompetencje pracowników oraz wspierające pracodawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wnosząc znaczący wkład w tworzenie zrównoważonego regionu sprzyjającego aktywności zawodowej i włączeniu społecznemu.