Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w fazie konsultacji

Dodano: środa, 14 września 2016

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w fazie konsultacji

Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia corocznie przygotowuje i realizuje regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia (RPDZ), który uwzględnia strategie rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, opinie powiatów wchodzących w skład województwa oraz wojewódzkiej rady dialogu społecznego. RPDZ określa priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia  zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). Przygotowanie i realizacja RPDZ służy określaniu i koordynowaniu przez samorząd województwa regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy. Zadanie to realizuje, w myśl postanowień ustawy, wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego przygotowywany jest po raz dwunasty. Na chwilę obecną opracowano projekt dokumentu na rok 2017 i prowadzony jest proces konsultacji.