Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan

Dodano: piątek, 12 maja 2017

Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan

Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan – oferta Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
Poradnictwo zawodowe jest procesem, podczas którego doradca zawodowy stara się pomóc klientowi w lepszym zrozumieniu siebie samego, swoich predyspozycji, mocnych stron oraz potrzeb w odniesieniu do środowiska pracy w celu realizacji planów zawodowych i samorozwoju. W naszym życiu pojawia się coraz więcej momentów zmiany i przejścia z jednego etapu rozwoju w kolejny. Współcześnie rozumiana rola poradnictwa zawodowego przesuwa akcent z modelu zorientowanego na wybór zawodu na rozwój kariery w ciągu całego życia. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga monitorowania swojej pozycji edukacyjnej czy zawodowej, planowania działań, przemyślanych decyzji i oceny ponoszonego ryzyka.

Poradnictwo zawodowe rozumiane jest więc dzisiaj jako poradnictwo kariery, które „może przyczynić się do umocnienia jednostek w zarządzaniu ich własnymi ścieżkami kariery w bardziej bezpieczny sposób, w kontekście sytuacji na dzisiejszym rynku pracy, oraz osiąganiu lepszej równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym”[1]

Niezmiernie ważne jest aby poradnictwo było dostępne dla ludzi na wszystkich etapach rozwoju edukacyjnego i zawodowego w ciągu całego ich życia, wspierało ich nie tylko na konkretnych etapach podejmowania decyzji związanych z  wyborem szkoły czy znalezieniem pracy, ale zachęcało do tworzenia planów zawodowych w dłuższej perspektywie czasowej. Tak rozumiane poradnictwo ma przygotować ludzi do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i świadomego kształtowania swojego rozwoju. Rozwój ten powinien być oparty o wartości, jakimi kieruje się dana osoba, a także o wyznaczone przez nią cele.

Zwiększenie dostępności mieszkańców Pomorza do usług z zakresu doradztwa zawodowego świadczonych na każdym etapie nauki i rozwoju kariery zawodowej to jeden z priorytetów Samorządu Województwa, zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako jednostka organizacyjna, wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie rynku pracy. Zadania związane ze świadczeniem poradnictwa zawodowego realizują funkcjonujące w strukturach Wojewódzkich Urzędów Pracy Centra  Informacji  i Planowania  Kariery  Zawodowej. Są to wyspecjalizowane  komórki  organizacyjne,  powołane w szczególności  do  prowadzenia  poradnictwa  zawodowego i informacji  zawodowej przez  świadczenie  usług  w zakresie  planowania  kariery  zawodowej  na  rzecz  osób  bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców, ale także osób pracujących oraz uczących się, które ukończyły 18 r. ż.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej posiadając ofertę dostępną i otwartą dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców województwa, odgrywają  ważną  rolę  w zakresie  udzielania  porad  zawodowych  w formie  indywidualnej i  grupowej, jak i w zakresie gromadzenia i opracowywania informacji zawodowej, w tym informacji o lokalnym rynku pracy.

W województwie pomorskim Centra zlokalizowane są w dwóch miastach, w Gdańsku oraz w  Słupsku.

Oba Centra oferują kompleksowe wsparcie w obszarze poradnictwa zawodowego. Ich działania koncentrują się w głównej mierze na:

  • prowadzeniu indywidualnych konsultacji związanych m.in. z rozwojem zawodowym
    i edukacyjnym, podjęciem lub zmianą zatrudnienia, zakładaniem działalności gospodarczej,
  • prowadzeniu warsztatów m.in. w zakresie opracowywania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zakładania działalności gospodarczej oraz zajęć związanych z odkrywaniem osobistych zasobów, motywowaniem do zmiany i samorozwoju.

W trakcie spotkań z klientami doradcy zawodowi dzielą się wiedzą o lokalnym rynku pracy i edukacji, korzystają z kwestionariuszy preferencji zawodowych oraz narzędzi do badania kompetencji psychologicznych.

W ramach swoich działań Centrum wspiera także pracodawców w zakresie rozwoju zawodowego ich pracowników.

Inne działania:

  • współpraca z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz organami oświatowymi,
  • organizowanie branżowych konferencji skierowanych do kadry doradców szkolnych
    i zawodowych z terenu województwa pomorskiego,
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy
  • opiniowanie tworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych.

CIiPKZ w Gdańsku

CIiPKZ w Słupsku

Zobacz:

[1] Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Rezolucja zebranych w Radzie w dniu 21 listopada 2008 r. w sprawie lepszego uwzględnienia poradnictwa przez całe życie w strategiach uczenia sięprzez całe życie (2008/C 319/02).