Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pomorscy pracodawcy doceniają KFS

Dodano: czwartek, 2 lutego 2017

Pomorscy pracodawcy doceniają KFS

Kto co roku finansuje szkolenia zawodowe tysięcy pomorskich pracowników? Czy to prawda, że im straszy pracownik tym mniej chce mu się szkolić? Czy pomorscy pracodawcy inwestują w rozwój swoich pracowników? Jakie firmy bardzo angażują się w dokształcanie osób 45+? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w raporcie prezentującym wyniki badania, w ramach którego zapytaliśmy specjalistów, menadżerów oraz właścicieli firm o ich doświadczenia i opinie związane z korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest instrumentem służącym wspieraniu przedsiębiorstw w rozwoju i kształcenia ich pracowników. Jest to stosunkowo „młody”, ogólnopolski instrument, który umożliwia zainteresowanym pracownikom przekwalifikowanie się lub aktualizację już posiadanej wiedzy i umiejętności.

Istotą rozwiązania wprowadzonego do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Efektem zwiększania inwestycji w potencjał kadrowy powinna być poprawa zarówno pozycji firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Od 2014 roku pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, badań lekarskich i psychologicznych czy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników. W latach 2014-2015 wsparcie KFS mogło być przeznaczone na kształcenie osób powyżej 45 r. ż. W roku 2016 i w roku bieżącym w szkoleniach mogą wziąć udział też młodsi pracownicy. Od momentu wprowadzenia instrumentu, na realizację  tego zadania w województwie pomorskim przeznaczono kwotę ponad 24 mln złotych - 1,9 mln w 2014 roku, 11,2 mln w 2015 roku, 11,3 w 2016 r. Co roku ze wsparcia finansowego Funduszu korzystają tysiące pomorskich pracowników.

W celu oceny efektów funkcjonowania KFS w województwie pomorskim we  wrześniu 2016 r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przeprowadził badanie ewaluacyjne. 

Badanie dotyczyło wsparcia udzielonego w 2015 roku i zostało przeprowadzone na próbie 250 pracodawców, których siedziby zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego i które w 2015 r. otrzymały środki KFS oraz 650 uczestników szkoleń  finansowanych z tych środków.

W ramach badania dokonano analizy i oceny wpływu wsparcia na sytuację zawodową pracodawców i pracowników objętych tym wsparciem, jak również oceny sposobu wdrażania KFS w województwie pomorskim.

Jest to pierwsze badanie KFS w Polsce, w którym badano wpływ Funduszu na sytuację zawodową pracowników objętych wsparciem.

Zachęcamy Państwa  do zapoznania się z głównymi wynikami!