Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Informacja miesięczna o sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim w sierpniu 2016 r.

Dodano: poniedziałek, 26 września 2016

 Informacja miesięczna o sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim w sierpniu 2016 r.


Zapraszamy do zapoznania się z informacją miesięczną o rynku pracy w województwie pomorskim w sierpniu 2016 r.

 

Podstawowe informacje


 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01 oraz danych GUS.
 

Porównanie do sierpnia 2015 roku

 • W sierpniu 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 986 osób i w stosunku do sierpnia 2015 r. (77 923 osoby) była niższa o 13 937 osób, tj. o 17,9%.
 • W sierpniu 2016 r. zgłoszono do PUP 10 275 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku (8 180) liczba wolnych miejsc pracy była większa o 2 095, tj. o 25,6%.
 • Stopa bezrobocia w sierpniu 2016 r. (7,5%) była o 1,6 pkt. proc. niższa niż w sierpniu 2015 r. (9,1%).
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 r. wyniosło 301 628 osób i było wyższe (o 5,2%) od notowanego w sierpniu 2015 r. (286 741 osób).
 • W sierpniu 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 331,86 zł i było wyższe o 5,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. (4 114,12 zł).
 • W sierpniu 2016 r. zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych w liczbie 98 pracowników; w sierpniu poprzedniego roku zwolniono 14 osób.Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01. 

Województwo


Liczba bezrobotnych

W sierpniu 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim wyniosła 63 986 osób i w porównaniu do lipca 2016 r. zmniejszyła się o 1,0% (o 647 osób). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.


Stopa bezrobocia

W sierpniu 2016 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 7,5% i w stosunku do miesiąca poprzedniego nie uległa zmianie.


 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS.


Napływ i odpływ bezrobotnych

W sierpniu 2016 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowało się 9 101 osób bezrobotnych, tj. o 45 osób (o 0,5%) mniej niż miesiąc wcześniej. Na spadek rejestracji wpłynęło zmniejszenie się liczby bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny o 81 osób, tj. o 1,1% Liczba rejestrujących się po raz pierwszy wzrosła o 36 osób, tj. o 2,1%.

Z ewidencji bezrobotnych w sierpniu 2016 r. wyłączono 9 748 osób, tj. o 1 661 osób (o 14,6%) mniej niż w miesiącu poprzednim. Najwięcej wyłączeń z ewidencji dokonano z powodu:

 • podjęcia pracy – 4 620 osób (47,4% ogółu wyłączeń),
 • niepotwierdzenia gotowości do pracy – 2 638 osób (27,1%),
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 707 osób (7,3%),
 • rozpoczęcia stażu – 414 osób (4,2%).

W sierpniu 2016 r. w województwie pomorskim odpływ bezrobotnych z ewidencji był wyższy od napływu o 647 osób.


Wybrane kategorie osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Według stanu na 31 sierpnia 2016 r.:

 • liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 38 994, tj. 60,9% ogółu bezrobotnych; w stosunku do lipca br. zwiększyła się o 244 osoby, tj. o 0,6%. Liczba bezrobotnych mężczyzn w województwie pomorskim wyniosła 24 992 (zmniejszyła się o 891 osób, tj. o 3,4% w stosunku do lipca br.);
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 11 225 (17,5% ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesiąca poprzedniego nastąpił wzrost o 47 osób, tj. o 0,4%;
 • osoby posiadające prawo do zasiłku – 10 309 (16,1% ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesiąca poprzedniego spadek o 349 osób, tj. o 3,3%;
 • osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) – 1 488 (2,3% ogółu bezrobotnych); w stosunku do lipca 2016 r. nastąpił wzrost ich liczby o 206 osób, tj. o 16,1%;
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych – 20 021 (31,3% ogółu bezrobotnych); w stosunku do lipca 2016 r. nastąpił spadek o 215 osób, tj. o 1,1%;
 • osoby bez doświadczenia zawodowego – 11 167 (17,5% ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesiąca poprzedniego ich liczba zwiększyła się o 70 osób, tj. o 0,6%.
   

 

Profile pomocy

W końcu sierpnia 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego z ustalonym profilem pomocy [1] wynosiła 61 051 osób, z tego:

 • profil I – 1 766 osób (2,9%);
 • profil II – 37 551 osób (61,5%);
 • profil III – 21 734 osoby (35,6%).


Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy [2].Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

W sierpniu 2016 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 10 275 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 1 172 miejsca (o 12,9%) więcej niż w miesiącu poprzednim. Większość zgłoszonych w sierpniu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej stanowiły miejsca pracy niesubsydiowanej (8 817 miejsc; 85,8%), podczas gdy miejsc pracy subsydiowanej było znacznie mniej (1 458 miejsc; 14,2%). Wzrost liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2016 r. wynikał ze wzrostu miejsc pracy niesubsydiowanej o 1 287 miejsc, tj. o 17,1% (liczba wolnych miejsc pracy subsydiowanej spadła o 115 miejsc, tj. o 7,3%).