Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Gdyńska Fundacja Usług Społecznych

Dodano: środa, 21 grudnia 2016

Gdyńska Fundacja Usług Społecznych

Adres Partnera
Gdynia, ul. Wielkokacka 8/17

Adres strony WWW Partnera
www.fus-gdynia.plPodstawowe informacje o Partnerze PORP

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:

 1. fundowanie stypendiów dla dzieci z rodzin uboższych;
 2. fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów wszystkich poziomów edukacji;
 3. działania związane z kompleksowym wspomaganiem szkół, służące wzmocnieniu u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwojowi form wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 4. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
 5. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci;
 6. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 7. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
 8. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
 9. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji społecznej, w tym prowadzenie usług psychologicznych;
 10. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zawodowej, w tym organizowanie szkoleń zawodowych;
 11. organizowanie, finansowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych oraz edukacyjno–oświatowych;
 12. rozwijanie świadomości wśród społeczeństwa  roli profilaktyki i zdrowego trybu życia w zapobieganiu chorobom;
 13. zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w kształceniu ustawicznym;
 14. stworzenie bazy materialnej i terapeutycznej umożliwiającej działalność terapeutyczną i profilaktyczną;
 15. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii;
 16. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji.