#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy

Artykuły

Młodzi na rynku pracy w województwie pomorskim

Jak wygląda sytuacja ludzi młodych na rynku pracy województwa pomorskiego?

Młodzież w województwie pomorskim znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2016 r. odnotowano 18,6 tys. bezrobotnych do 30 roku życia, w tym do 25 roku życia 9,1 tys. osób (stanowili oni  odpowiednio 27,9% i 13,6% ogółu bezrobotnych).

Przeczytaj cały artykuł "Młodzi na rynku pracy w województwie pomorskim"
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017

24 listopada 2016 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017. Dokument wyznacza sześć priorytetowych obszarów działań regionalnej polityki rynku pracy, czyli kluczowe działania samorządu województwa pomorskiego w perspektywie przyszłego roku. Zostały one opracowane na podstawie aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim oraz przy uwzględnieniu celów i działań kierunkowych zawartych w dokumentach strategicznych krajowych i regionalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. 

Przeczytaj cały artykuł "Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017"
Jak pomagać młodym

Jak się komunikować, jak aktywizować i jak pokazywać możliwości rozwoju zawodowego tak, by skutecznie dotrzeć do osób młodych, w szczególności tych, które nie uczą się i nie pracują czyli do grupy NEET. Takie pytania stawiali sobie członkowie regionalnego Partnerstwa zainicjowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Caritas Archidiecezji Gdańskiej po to, by stworzyć rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej przeznaczonej dla osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Przeczytaj cały artykuł "Jak pomagać młodym"
Usługi opiekuńcze - branża z przyszłością

Starzenie się społeczeństwa oraz zmiany społeczne w sposobie funkcjonowania rodzin powodują szybki rozwój branży usług opiekuńczych. Potrzeby osób starszych stale rosną, zmieniają się także wymagania ich bliskich co do standardu i zakresu opieki.  Zakres świadczonych przez placówki opiekuńcze usług często przestaje odpowiadać potrzebom rynku! 

Przeczytaj cały artykuł "Usługi opiekuńcze - branża z przyszłością "
Wysokie ambicje zawodowe kobiet

Statystycznie kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Mogą również pochwalić się wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Pomimo pozytywnych sygnałów wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Pracodawcy mogą skorzystać na różnorodności, ponieważ firmom przywiązującym wagę do tej kwestii, łatwiej jest pozyskać oraz zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.

Przeczytaj cały artykuł "Wysokie ambicje zawodowe kobiet"
Programy Regionalne w województwie pomorskim
Programy regionalne są jedną z form wsparcia wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzenie ich do ustawy miało na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja programów regionalnych daje bowiem samorządowi województwa możliwość ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.
Przeczytaj cały artykuł "Programy Regionalne w województwie pomorskim "
Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący zawodu operator koparko - ładowarki w powiecie chojnicki

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach od 2015 roku diagnozuje sytuację pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szczegółowa analiza rynku pracy ma na celu zbadanie podmiotów gospodarczych, ich stanu i kondycji, a także potrzeb i trendów rozwojowych.               
W roku bieżącym, zespół pośredników zdiagnozował 50 przedsiębiorców poprzez wywiad standaryzowany – badanie ankietowe. Podczas spotkań głównym zadaniem było pozyskanie informacji niezbędnych do uzupełnienia kwestionariusza ankiety, jak
i przekazanie informacji na temat możliwości współpracy z PUP w ramach aktualnych programów i usług rynku pracy.


Przeczytaj cały artykuł "Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący zawodu operator koparko - ładowarki w powiecie chojnicki"
Jak aktywizować biernych zawodowo?

Praktyczne metody aktywizacji osób biernych zawodowo  - to wiodący temat kolejnego spotkania partnerów Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które odbyło się 18 października 2017 r. w Gdańsku. Temat bierności w kontekście zmian na rynku pracy i coraz większych problemów kadrowych, z którymi mierzą się pracodawcy jest niezwykle aktualny.

Przeczytaj cały artykuł "Jak aktywizować biernych zawodowo?"

BADANIA I ANALIZY

Barometr zawodów 2017
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2017 r. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pobierz "Barometr zawodów 2017"
Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim
Znaczącym zjawiskiem charakterystycznym dla branży usług opiekuńczych jest problem nietrafionych wyborów edukacyjno-zawodowych. Nie zawsze osoby decydujące się na kształcenie w zawodzie są w pełni świadome rzeczywistych wymogów i wyzwań tej wyjątkowej pracy. Jakie są uwarunkowania pracy w branży usług opiekuńczych można się dowiedzieć z raportu z badania „Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim”.
Pobierz "Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim"
Barometr zawodów 2016
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2016 r. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przełomie III i IV kwartału 2015 r. W badaniu metodą ekspercką oceniono 177 zawodów i zaszeregowano je do jednej z trzech grup: zawodów deficytowych (w których zapotrzebowanie pracodawców przewyższy dostępność pracowników), zrównoważonych oraz nadwyżkowych (w których liczba chętnych do pracy będzie większa niż liczba ofert pracy). Ponadto zgromadzono odpowiedzi na pytania, jak w 2016 roku zmieni się zapotrzebowanie na poszczególne zawody. Raport zawiera również opis sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego oraz analizę zawodów, w których na regionalnym rynku pracy w 2016 roku będzie występowała nierównowaga między liczbą poszukujących pracy a zapotrzebowaniem pracodawców. Istotnym elementem dokonanych analiz jest wskazanie możliwych przyczyn prognozowanych deficytów i nadwyżek.
Pobierz "Barometr zawodów 2016"
Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
Jak się komunikować, jak aktywizować i jak pokazywać możliwości rozwoju zawodowego tak, by skutecznie dotrzeć do osób młodych, w szczególności tych, które nie uczą się i nie pracują czyli do grupy NEET. Takie pytania stawiali sobie członkowie regionalnego Partnerstwa zainicjowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Caritas Archidiecezji Gdańskiej po to, by stworzyć rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej przeznaczonej dla osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Pobierz "Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy"
Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki
Przedmiotem zainteresowania kilkunastu autorów reprezentujących Gdańską Szkołę Wyższą, Uniwersytet Gdański, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urząd Statystyczny w Gdańsku i Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku — była prognoza ludności na lata 2014–2050 opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku. Szczegółowe badania zostały ograniczone do obszaru województwa pomorskiego, a horyzont prognozy skrócony do 2035 roku. Zawarte w książce artykuły to głównie pokłosie konferencji pt. Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku — uwarunkowania i skutki zorganizowanej przez Gdańską Szkołę Wyższą, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku, przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego, która odbyła się w dniu 24 maja 2016 r. w Gdańsku.
Pobierz "Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki"
Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim
Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia. Uzyskany materiał badawczy pozwolił scharakteryzować wsparcie przekazane uczestnikom, zweryfikować jego użyteczność oraz sformułować zalecenia nakierowane na podniesienie jakości szkoleń zawodowych współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Badanie dotyczyło w szczególności oceny wsparcia szkoleniowego i towarzyszącego szkoleniom pod kątem indywidualnych potrzeb osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Pobierz "Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim"
Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim - stan na 31 maja 2015 r.
Publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o bezrobociu wśród absolwentów szkół województwa pomorskiego. Załączone wydanie dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego według powiatów, typów szkół, zawodów i obszarów kształcenia. Inspiracją do przeprowadzenia i opublikowania wyników badania była potrzeba monitorowania sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w odniesieniu do wymagań rynku pracy. Porównanie liczby absolwentów z zarejestrowanymi bezrobotnymi w różnorodnych przekrojach nakreśla pełniejszy obraz sytuacji na rynku pracy i jednocześnie sprzyja podejmowaniu decyzji zapobiegających niekorzystnemu zjawisku bezrobocia wśród ludzi młodych.
Pobierz "Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim - stan na 31 maja 2015 r."
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy
Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia miało przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych zasobów pracy skoncentrowanych na terenach pozametropolitalnych i wiejskich.
Pobierz "Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy "
Rynek pracy obszaru metropolitalnego - I kwartał 2017
Informacja kwartalna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy za I kwartał 2017 roku
Pobierz "Rynek pracy obszaru metropolitalnego - I kwartał 2017"
Rynek pracy obszaru metropolitalnego - II kwartał 2017 roku
Informacja kwartalna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy za II kwartał 2017 r.
Pobierz "Rynek pracy obszaru metropolitalnego - II kwartał 2017 roku"
Kobiety na rynku pracy, ambicje i wyzwania
Raport dotyczy tematyki rozwoju i aspiracji zawodowych kobiet, które jak wynika z badania, nie aspirują na stanowiska dyrektorskie czy zarządcze równie często, jak mężczyźni. Podejmuje również kwestię wprowadzenia rozwiązań z zakresu elastycznej pracy która, jak pokazują dane z raportu, jest dla kobiet bardzo ważna. W raporcie podnoszone jest także zagadnienie dotyczące ułatwień w powrotach po dłuższej nieobecności w pracy, które wg badanych kobiet, są jednymi z największych trudności przy ponownym wejściu na rynek pracy.
Pobierz "Kobiety na rynku pracy, ambicje i wyzwania"
Student w pracy
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Jobsquare.pl. W ramach badania przeprowadzono 600 ankiet ze studentami, którzy pracują lub pracowali. Ankiety realizowano w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście. 
Pobierz "Student w pracy"
Niewykorzystane zasoby pracy w województwie pomorskim
Pozyskane informacje mają umożliwić dokonanie szczegółowej charakterystyki grup osób biernych zawodowo, których włączenie w rynek pracy jest potencjalnie najbardziej możliwe oraz wskazanie działań możliwych do podjęcia w celu ich zaktywizowania.
Pobierz "Niewykorzystane zasoby pracy w województwie pomorskim"
Raport analityczny z badań ilościowych w zakresie obszarów tematycznych (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zjawisko bierności zawodowej, potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców)
Celem głównym badania było poznanie opinii przedsiębiorców z województwa pomorskiego na temat zatrudniania obywateli Ukrainy, zatrudniania i inwestowania w pracowników z wybranych grup osób biernych zawodowo oraz diagnoza zapotrzebowania pomorskich pracodawców na zawody/kwalifikacje/kompetencje.
Pobierz "Raport analityczny z badań ilościowych w zakresie obszarów tematycznych (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zjawisko bierności zawodowej, potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców) "
Raport z badania jakościowego w obszarze niewykorzystanych zasobów pracy
W raporcie przedstawiono m.in. szczegółową charakterystykę grupy osób biernych zawodowo oraz określono możliwości i sposoby dotarcia ze wsparciem do ww. osób. Celem głównym badania jest diagnoza zjawiska bierności zawodowej.
Pobierz "Raport z badania jakościowego w obszarze niewykorzystanych zasobów pracy "