#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Kształcenie ustawiczne

Artykuły

Wsparcie kształcenia ustawicznego dorosłych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie pomorskim

Nieustanne zmiany w gospodarce skutkują zróżnicowaniem potrzeb zawodowych. Kwalifikacje i wiedza, uzyskane w trakcie kształcenia szkolnego, nie są wystarczające do konkurowania na współczesnych rynkach.

Przeczytaj cały artykuł "Wsparcie kształcenia ustawicznego dorosłych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie pomorskim"
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017

24 listopada 2016 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017. Dokument wyznacza sześć priorytetowych obszarów działań regionalnej polityki rynku pracy, czyli kluczowe działania samorządu województwa pomorskiego w perspektywie przyszłego roku. Zostały one opracowane na podstawie aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim oraz przy uwzględnieniu celów i działań kierunkowych zawartych w dokumentach strategicznych krajowych i regionalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. 

Przeczytaj cały artykuł "Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017"
Pomorscy pracodawcy doceniają KFS

Kto co roku finansuje szkolenia zawodowe tysięcy pomorskich pracowników? Czy to prawda, że im straszy pracownik tym mniej chce mu się szkolić? Czy pomorscy pracodawcy inwestują w rozwój swoich pracowników? Jakie firmy bardzo angażują się w dokształcanie osób 45+? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w raporcie prezentującym wyniki badania, w ramach którego zapytaliśmy specjalistów, menadżerów oraz właścicieli firm o ich doświadczenia i opinie związane z korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przeczytaj cały artykuł "Pomorscy pracodawcy doceniają KFS"
Usługi opiekuńcze - branża z przyszłością

Starzenie się społeczeństwa oraz zmiany społeczne w sposobie funkcjonowania rodzin powodują szybki rozwój branży usług opiekuńczych. Potrzeby osób starszych stale rosną, zmieniają się także wymagania ich bliskich co do standardu i zakresu opieki.  Zakres świadczonych przez placówki opiekuńcze usług często przestaje odpowiadać potrzebom rynku! 

Przeczytaj cały artykuł "Usługi opiekuńcze - branża z przyszłością "
Inwestycje w kadry wciąż domeną wielkich korporacji
Wzrost znaczenia przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w XXI wieku przyczynił się do zwiększenia popytu rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zmieniające się technologicznie otoczenie, wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie działań przystosowujących, w tym ciągłe podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji. Inwestowanie  przedsiębiorców w kapitał ludzki stało się równie istotne jak inwestycje w majątek trwały.
Przeczytaj cały artykuł "Inwestycje w kadry wciąż domeną wielkich korporacji"
Kształcenie przez całe życie - wyzwanie naszych czasów
W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma koncepcja uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning – LLL), której założeniem jest stwarzanie warunków i promowanie nauki trwającej od urodzenia do końca życia człowieka.
Przeczytaj cały artykuł "Kształcenie przez całe życie - wyzwanie naszych czasów"

BADANIA I ANALIZY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w ocenie pracodawców i pracowników korzystających ze wsparcia w województwie pomorskim w 2015 roku
Raport prezentuje wyniki badania, w ramach którego zapytaliśmy specjalistów, menadżerów oraz właścicieli firm o ich doświadczenia i opinie związane z korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach badania dokonano analizy i oceny wpływu wsparcia na sytuację zawodową pracodawców i pracowników objętych tym wsparciem, jak również oceny sposobu wdrażania KFS w województwie pomorskim.
Pobierz "Krajowy Fundusz Szkoleniowy w ocenie pracodawców i pracowników korzystających ze wsparcia w województwie pomorskim w 2015 roku"
Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim
Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia. Uzyskany materiał badawczy pozwolił scharakteryzować wsparcie przekazane uczestnikom, zweryfikować jego użyteczność oraz sformułować zalecenia nakierowane na podniesienie jakości szkoleń zawodowych współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Badanie dotyczyło w szczególności oceny wsparcia szkoleniowego i towarzyszącego szkoleniom pod kątem indywidualnych potrzeb osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Pobierz "Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim"
Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego
Raport zawiera informacje odnośnie zapotrzebowania pomorskich pracodawców na zawody/kwalifikacje/kompetencje, informacje odnośnie polityk/strategii ustawicznego kształcenia zawodowego w pomorskich przedsiębiorstwach, wskazuje problemy z jakimi spotykają się pracodawcy podczas rekrutacji pracowników, odpowiada na pytanie czy kompetencje absolwentów pomorskich uczelni są adekwatne do potrzeb pracodawców.
Pobierz "Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego"
Raport analityczny z badań ilościowych w zakresie obszarów tematycznych (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zjawisko bierności zawodowej, potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców)
Celem głównym badania było poznanie opinii przedsiębiorców z województwa pomorskiego na temat zatrudniania obywateli Ukrainy, zatrudniania i inwestowania w pracowników z wybranych grup osób biernych zawodowo oraz diagnoza zapotrzebowania pomorskich pracodawców na zawody/kwalifikacje/kompetencje.
Pobierz "Raport analityczny z badań ilościowych w zakresie obszarów tematycznych (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zjawisko bierności zawodowej, potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców) "