#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Edukacja i poradnictwo zawodowe

Artykuły

Młodzi na rynku pracy w województwie pomorskim

Jak wygląda sytuacja ludzi młodych na rynku pracy województwa pomorskiego?

Młodzież w województwie pomorskim znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2016 r. odnotowano 18,6 tys. bezrobotnych do 30 roku życia, w tym do 25 roku życia 9,1 tys. osób (stanowili oni  odpowiednio 27,9% i 13,6% ogółu bezrobotnych).

Przeczytaj cały artykuł "Młodzi na rynku pracy w województwie pomorskim"
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017

24 listopada 2016 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017. Dokument wyznacza sześć priorytetowych obszarów działań regionalnej polityki rynku pracy, czyli kluczowe działania samorządu województwa pomorskiego w perspektywie przyszłego roku. Zostały one opracowane na podstawie aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim oraz przy uwzględnieniu celów i działań kierunkowych zawartych w dokumentach strategicznych krajowych i regionalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. 

Przeczytaj cały artykuł "Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017"
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie w firmach w powiecie chojnickim?

W jakich branżach firmy działają najdłużej? Jak duże są to firmy? Jaki jest ich zasięg? Ile zatrudniają osób i ile planują zatrudnić? Jakie umowy zawierają z pracownikami? Jak jest ich kondycja finansowa? Na te i inne pytanie odpowiedź znaleźć można w raportach z badań przedsiębiorców w poszczególnych branżach w powiecie chojnickim.

Przeczytaj cały artykuł "Jakie jest przeciętne wynagrodzenie w firmach w powiecie chojnickim?"
Usługi opiekuńcze - branża z przyszłością

Starzenie się społeczeństwa oraz zmiany społeczne w sposobie funkcjonowania rodzin powodują szybki rozwój branży usług opiekuńczych. Potrzeby osób starszych stale rosną, zmieniają się także wymagania ich bliskich co do standardu i zakresu opieki.  Zakres świadczonych przez placówki opiekuńcze usług często przestaje odpowiadać potrzebom rynku! 

Przeczytaj cały artykuł "Usługi opiekuńcze - branża z przyszłością "
Dziś studenci, jutro przedsiębiorcy – wyniki raportu „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały.”

34% przebadanych studentów deklaruje, że po zakończeniu studiów chciałoby założyć firmę i pracować na własny rachunek – m.in. taki wniosek wynika z badania „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały.” Najwięcej zwolenników pracy we własnej firmie jest wśród studentów kierunków technicznych i humanistycznych, najmniej: ścisłych i medycznych.

Warto podkreślić, że 4% uczestników badania ma już za sobą doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przeczytaj cały artykuł "Dziś studenci, jutro przedsiębiorcy – wyniki raportu „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały.”"
Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan
Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan – oferta Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
Poradnictwo zawodowe jest procesem, podczas którego doradca zawodowy stara się pomóc klientowi w lepszym zrozumieniu siebie samego, swoich predyspozycji, mocnych stron oraz potrzeb w odniesieniu do środowiska pracy w celu realizacji planów zawodowych i samorozwoju. W naszym życiu pojawia się coraz więcej momentów zmiany i przejścia z jednego etapu rozwoju w kolejny. Współcześnie rozumiana rola poradnictwa zawodowego przesuwa akcent z modelu zorientowanego na wybór zawodu na rozwój kariery w ciągu całego życia. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga monitorowania swojej pozycji edukacyjnej czy zawodowej, planowania działań, przemyślanych decyzji i oceny ponoszonego ryzyka.
Przeczytaj cały artykuł "Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan"
Dlaczego Pomorze? Badanie rynku pracy w województwie pomorskim

Badanie „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały” zostało opracowane przez Ośrodek badań i analiz społecznych na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S. A.. Głównym celem badania było ustalenie co w istocie przyciąga pracowników na Pomorze. Kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do dwóch grup – pracowników sektora IT i SSC w Trójmieście oraz studentów pomorskich uczelni. Badania ankietowe zostały uzupełnione o techniki jakościowe, wywiady pogłębione z relokowanymi pracownikami trójmiejskich firm oraz wywiady grupowe ze studentami trójmiejskich uczelni. Realizacja badania trwała od listopada do końca grudnia 2016 roku.

Przeczytaj cały artykuł "Dlaczego Pomorze? Badanie rynku pracy w województwie pomorskim"
Pracuje dla pieniędzy, mniej dla doświadczenia - badanie „Student w pracy 2016”

Zmienia się model pracy studenta. Dziś młodzi ludzie wybierają proste zajęcia i szybkie pieniądze, zamiast staży i startu
w korporacyjną karierę – tak mówią wyniki najnowszego badania „Student w pracy 2016”. To ważny sygnał dla przedsiębiorców skarżących się na brak rąk do pracy.  

Przeczytaj cały artykuł "Pracuje dla pieniędzy, mniej dla doświadczenia - badanie „Student w pracy 2016”"
Dzieci i młodzież w centrum zainteresowania doradców zawodowych

W dniu  07.06.2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się VI spotkanie Partnerstwa PORP, którego tematem było  „Poradnictwo zawodowe jako kluczowy element w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych dzieci i młodzieży”. W spotkaniu  wzięli udział m.in. partnerzy PORP, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, w tym przedstawiciele szkół objętych działaniami prowadzonej przez WUP w Gdańsku akcji „Wybieraj Mądrze”.

Przeczytaj cały artykuł "Dzieci i młodzież w centrum zainteresowania doradców zawodowych"
Kształcenie przez całe życie - wyzwanie naszych czasów
W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma koncepcja uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning – LLL), której założeniem jest stwarzanie warunków i promowanie nauki trwającej od urodzenia do końca życia człowieka.
Przeczytaj cały artykuł "Kształcenie przez całe życie - wyzwanie naszych czasów"
eRPeKa, czyli jak aktywnie budować karierę zawodową

Magazyn dla studentów i absolwentów „eRPeKa. Rozwój, Praca, Kariera” czyli w jaki sposób aktywnie budować swoją karierę zawodową

Instytucje rynku pracy realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego bardzo często współpracują przy organizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak organizacja warsztatów czy targów pracy. Bogate doświadczenie w pracy na rzecz klientów pozwoliło zauważyć doradcom zawodowym, że wielu studentów i absolwentów nie ma wiedzy o tym, jak budować swoją karierę zawodową, w efekcie czego ich działania dotyczące poszukiwania praktyk i pracy bywają przypadkowe.

Przeczytaj cały artykuł "eRPeKa, czyli jak aktywnie budować karierę zawodową"
Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący zawodu operator koparko - ładowarki w powiecie chojnicki

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach od 2015 roku diagnozuje sytuację pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szczegółowa analiza rynku pracy ma na celu zbadanie podmiotów gospodarczych, ich stanu i kondycji, a także potrzeb i trendów rozwojowych.               
W roku bieżącym, zespół pośredników zdiagnozował 50 przedsiębiorców poprzez wywiad standaryzowany – badanie ankietowe. Podczas spotkań głównym zadaniem było pozyskanie informacji niezbędnych do uzupełnienia kwestionariusza ankiety, jak
i przekazanie informacji na temat możliwości współpracy z PUP w ramach aktualnych programów i usług rynku pracy.


Przeczytaj cały artykuł "Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący zawodu operator koparko - ładowarki w powiecie chojnicki"
Networking - skuteczny sposób na rozwój kariery
Networking to działanie, z którym mamy do czynienia na co dzień, często sobie tego nie uświadamiając. To naturalny proces budowania relacji z innymi ludźmi, który może odbywać się na wiele różnych sposobów.
Przeczytaj cały artykuł "Networking - skuteczny sposób na rozwój kariery"
Automatyzacja a przyszły rynek pracy

Cyfryzacja, automatyzacja oraz inne zjawiska mające wpływ na kształt współczesnego rynku pracy postępują niezwykle dynamicznie i prowadzą do zmian w rzeczywistości zawodowej, do której się przyzwyczailiśmy. Za jakiś czas wiele zawodów z pewnością zniknie, część z nich się zmieni, powstanie też wiele nowych. Od obecnych i przyszłych uczestników rynku pracy wymagać to będzie sporej elastyczności i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, aby zapewnić sobie stabilną i  satysfakcjonującą przyszłość zawodową.

Przeczytaj cały artykuł "Automatyzacja a przyszły rynek pracy"
Szkolnictwo w Pomorskiem – fakty i liczby

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października ze względu na rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem polskiego szkolnictwa tamtych czasów. Obecna nazwa święta została wprowadzona w 1982 roku, wcześniej był to po prostu Dzień Nauczyciela. Z tej okazji, składając wszystkim nauczycielom życzenia jak największej satysfakcji z pracy i niegasnącej cierpliwości do swoich uczniów, przyjrzyjmy się nieco bliżej sytuacji szkolnictwa w naszym województwie.

Przeczytaj cały artykuł "Szkolnictwo w Pomorskiem – fakty i liczby "

BADANIA I ANALIZY

Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim
Znaczącym zjawiskiem charakterystycznym dla branży usług opiekuńczych jest problem nietrafionych wyborów edukacyjno-zawodowych. Nie zawsze osoby decydujące się na kształcenie w zawodzie są w pełni świadome rzeczywistych wymogów i wyzwań tej wyjątkowej pracy. Jakie są uwarunkowania pracy w branży usług opiekuńczych można się dowiedzieć z raportu z badania „Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim”.
Pobierz "Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim"
Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim
Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia. Uzyskany materiał badawczy pozwolił scharakteryzować wsparcie przekazane uczestnikom, zweryfikować jego użyteczność oraz sformułować zalecenia nakierowane na podniesienie jakości szkoleń zawodowych współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Badanie dotyczyło w szczególności oceny wsparcia szkoleniowego i towarzyszącego szkoleniom pod kątem indywidualnych potrzeb osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Pobierz "Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim"
Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim
Celem badania była ocena jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach (gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych realizowanego w instytucjach świadczących tego rodzaju usługi (w tym w ramach projektów Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL). Badanie miało zdiagnozować potencjał poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Badaniem zostały objęte szkoły, powiatowe urzędy pracy oraz inne instytucje świadczące usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego/poradnictwa zawodowego. Ponadto w badaniu wzięło udział 5 237 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego oraz 612 odbiorców usług poradnictwa zawodowego udzielanych w ramach wsparcia projektowego.
Pobierz "Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim"
Barometr zawodów 2016
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2016 r. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przełomie III i IV kwartału 2015 r. W badaniu metodą ekspercką oceniono 177 zawodów i zaszeregowano je do jednej z trzech grup: zawodów deficytowych (w których zapotrzebowanie pracodawców przewyższy dostępność pracowników), zrównoważonych oraz nadwyżkowych (w których liczba chętnych do pracy będzie większa niż liczba ofert pracy). Ponadto zgromadzono odpowiedzi na pytania, jak w 2016 roku zmieni się zapotrzebowanie na poszczególne zawody. Raport zawiera również opis sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego oraz analizę zawodów, w których na regionalnym rynku pracy w 2016 roku będzie występowała nierównowaga między liczbą poszukujących pracy a zapotrzebowaniem pracodawców. Istotnym elementem dokonanych analiz jest wskazanie możliwych przyczyn prognozowanych deficytów i nadwyżek.
Pobierz "Barometr zawodów 2016"
Barometr zawodów 2017
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2017 r. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pobierz "Barometr zawodów 2017"