#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Badania i analizy


Internetowa Biblioteka Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) 
została stworzona z myślą o wszystkich osobach poszukujących publikacji/opracowań w zakresie m.in. rynku pracy, edukacji i  gospodarki.
Zebranie informacji o zrealizowanych badaniach w jednym miejscu ma na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy pochodzącej od różnych podmiotów/instytucji
(w tym partnerów PORP), jak również ułatwienie koordynacji i planowania badań prowadzonych w województwie pomorskim we wskazanych wyżej obszarach.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się raporty z badań (w tym ewaluacyjnych), analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.  

Zachęcamy do lektury!


Publikacja Pobierz
Pomorski Barometr Zawodowy 2014 Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności |
Raport prezentuje wyniki z przeprowadzonego w 2014 roku badania „Pomorski barometr zawodowy”. Badanie było merytoryczną kontynuacją realizowanego w latach 2011-2013 projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym...
Raport prezentuje wyniki z przeprowadzonego w 2014 roku badania „Pomorski barometr zawodowy”. Badanie było merytoryczną kontynuacją realizowanego w latach 2011-2013 projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”. W raporcie zawarto m.in. analizę sytuacji zatrudnieniowej pomorskich przedsiębiorstw, wskazano sekcje gospodarki o największym potencjale rozwojowym ze względu na zapotrzebowanie pracodawców i powstawanie nowych miejsc pracy, wskazano elementarne grupy zawodów, na które w najbliższym okresie będzie największe zapotrzebowanie oraz te, w przypadku których pracodawcy doświadczają trudności w znalezieniu pracowników. W opracowaniu podjęto także problematykę starzenia się społeczeństwa i jego długookresowych konsekwencji dla regionalnego rynku pracy, zwłaszcza dla działających na terenie województwa pomorskiego przedsiębiorstw.
więcej
#
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Mobilność zawodowa |
Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary...
Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia miało przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych zasobów pracy skoncentrowanych na terenach pozametropolitalnych i wiejskich.
więcej
#
Barometr zawodów 2016 barometr, rynek pracy |
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2016 r. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przełomie III i...
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2016 r. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przełomie III i IV kwartału 2015 r. W badaniu metodą ekspercką oceniono 177 zawodów i zaszeregowano je do jednej z trzech grup: zawodów deficytowych (w których zapotrzebowanie pracodawców przewyższy dostępność pracowników), zrównoważonych oraz nadwyżkowych (w których liczba chętnych do pracy będzie większa niż liczba ofert pracy). Ponadto zgromadzono odpowiedzi na pytania, jak w 2016 roku zmieni się zapotrzebowanie na poszczególne zawody. Raport zawiera również opis sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego oraz analizę zawodów, w których na regionalnym rynku pracy w 2016 roku będzie występowała nierównowaga między liczbą poszukujących pracy a zapotrzebowaniem pracodawców. Istotnym elementem dokonanych analiz jest wskazanie możliwych przyczyn prognozowanych deficytów i nadwyżek.
więcej
#
Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r Bezrobotni absolwenci |
Niniejsza publikacja, podobnie jak wcześniejsze jej edycje, dostarcza informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów...
Niniejsza publikacja, podobnie jak wcześniejsze jej edycje, dostarcza informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów wyższych. Ponadto zawarto w niej dane o bezrobotnych absolwentach według ukończonych szkół wyższych i kierunków studiów, jak również informacje o kandydatach na studia, studentach i absolwentach według szkół wyższych i kierunków studiów. Publikacja opracowana została we współpracy Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Tegoroczną edycję poszerzono o przekroje dotyczące kobiet oraz uzupełniono o porównania w stosunku do sytuacji z roku poprzedniego. Nowością jest także prezentacja wskaźników obrazujących konkurencyjność kierunków studiów w pomorskich szkołach wyższych.
więcej
#
Pomorski Barometr Zawodowy 2013 Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności |
Raport stanowi podsumowanie trzeciego cyklu badania „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w 2013 roku.
#
Pomorski Barometr Zawodowy 2013 - wersja skrócona Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności |
Raport prezentuje w sposób skrócony najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje z trzeciego cyklu badań w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w 2013...
Raport prezentuje w sposób skrócony najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje z trzeciego cyklu badań w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w 2013 roku.
więcej
#
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim 2013 Zapotrzebowanie na zawody |
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne...
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” oraz załącznik 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”. Niniejszy raport wzbogacony jest o analizę wyników badania internetowych ofert pracy prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz o analizę danych sprawozdawczych z działalności agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.
więcej
#
Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim Poradnictwo zawodowe |
Celem badania była ocena jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach (gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych realizowanego w instytucjach świadczących tego rodzaju usługi (w tym w ramach...
Celem badania była ocena jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach (gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych realizowanego w instytucjach świadczących tego rodzaju usługi (w tym w ramach projektów Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL). Badanie miało zdiagnozować potencjał poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Badaniem zostały objęte szkoły, powiatowe urzędy pracy oraz inne instytucje świadczące usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego/poradnictwa zawodowego. Ponadto w badaniu wzięło udział 5 237 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego oraz 612 odbiorców usług poradnictwa zawodowego udzielanych w ramach wsparcia projektowego.
więcej
#
Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2012 r. Bezrobotni absolwenci |
Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podjęły współpracę w celu opracowania publikacji dostarczającej informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz...
Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podjęły współpracę w celu opracowania publikacji dostarczającej informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych. W publikacji prezentowane są dane o bezrobotnych absolwentach według ukończonych szkół wyższych i kierunków studiów. Publikacja zawiera również informacje o kandydatach na studia, studentach i absolwentach według szkół wyższych i kierunków studiów. Prezentowane dane opatrzone są komentarzem analitycznym.
więcej
#
Ocena wpływu projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Priorytetu VI i VII PO KL na integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej Wpływ projektów w ramach EFS na współpracę instytucji rynku pracy i pomocy społecznej |
Głównym celem badania, przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przez PSDB Sp. z o.o. w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku, było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy działania podejmowane w ramach projektów Priorytetu VI i VII PO KL w województwie...
Głównym celem badania, przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przez PSDB Sp. z o.o. w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku, było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy działania podejmowane w ramach projektów Priorytetu VI i VII PO KL w województwie pomorskim realizowanych przy współpracy działających w regionie instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej wpłynęły na integrację działań tych instytucji poza realizowanymi projektami. Rekomendacje wypracowane w ramach badania zostały ukierunkowane na wskazanie, jakie działania (m.in. wspófinansowane z EFS) należy realizować i jak je realizować, by integrowały te instytucje i stymulowały je do zacieśniania współpracy oraz by współpraca ta trwała również po zakończeniu wsparcia.
więcej
#