#
Badania i analizy


Internetowa Biblioteka Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) 
została stworzona z myślą o wszystkich osobach poszukujących publikacji/opracowań w zakresie m.in. rynku pracy, edukacji i  gospodarki.
Zebranie informacji o zrealizowanych badaniach w jednym miejscu ma na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy pochodzącej od różnych podmiotów/instytucji
(w tym partnerów PORP), jak również ułatwienie koordynacji i planowania badań prowadzonych w województwie pomorskim we wskazanych wyżej obszarach.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się raporty z badań (w tym ewaluacyjnych), analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.  

Zachęcamy do lektury!


Publikacja Pobierz
Student w pracy student na rynku pracy |
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Jobsquare.pl. W ramach badania przeprowadzono 600 ankiet ze studentami, którzy pracują lub pracowali. Ankiety realizowano w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście. 
#
Warunki i jakość życia w województwie pomorskim jakość życia |
Badanie prezentuje zmianę warunków życia gospodarstw domowych oraz jakości i stylu życia indywidualnych respondentów na poziomie wojewódzkim na przestrzeni ostatnich 16 lat. Zakres badania obejmuje: - dochody i sposób gospodarowania nimi, - warunki mieszkaniowe, - edukacja i kapitał...
Badanie prezentuje zmianę warunków życia gospodarstw domowych oraz jakości i stylu życia indywidualnych respondentów na poziomie wojewódzkim na przestrzeni ostatnich 16 lat. Zakres badania obejmuje: - dochody i sposób gospodarowania nimi, - warunki mieszkaniowe, - edukacja i kapitał ludzki (w tym: status edukacyjny, formy aktywności edukacyjnej, migracje edukacyjne), - zdrowie (w tym: korzystanie z opieki zdrowotnej, wydatki na świadczenia medyczne), - rynek pracy (w tym: aktywność zawodowa, emigracja zarobkowa, doskonalenie zawodowe), - styl życia (w tym: zadowolenie z różnych dziedzin i aspektów życia), - wykluczenie społeczne (w tym: ubóstwo, bezrobocie, dyskryminacja społeczna).
więcej
#
Barometr zawodów 2016 Zapotrzebowanie na zawody |
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2016 r. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przełomie III i...
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2016 r. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przełomie III i IV kwartału 2015 r. W badaniu metodą ekspercką oceniono 177 zawodów i zaszeregowano je do jednej z trzech grup: zawodów deficytowych (w których zapotrzebowanie pracodawców przewyższy dostępność pracowników), zrównoważonych oraz nadwyżkowych (w których liczba chętnych do pracy będzie większa niż liczba ofert pracy). Ponadto zgromadzono odpowiedzi na pytania, jak w 2016 roku zmieni się zapotrzebowanie na poszczególne zawody. Raport zawiera również opis sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego oraz analizę zawodów, w których na regionalnym rynku pracy w 2016 roku będzie występowała nierównowaga między liczbą poszukujących pracy a zapotrzebowaniem pracodawców. Istotnym elementem dokonanych analiz jest wskazanie możliwych przyczyn prognozowanych deficytów i nadwyżek.
więcej
#
Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim Szkolenia |
Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia. Uzyskany materiał badawczy...
Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia. Uzyskany materiał badawczy pozwolił scharakteryzować wsparcie przekazane uczestnikom, zweryfikować jego użyteczność oraz sformułować zalecenia nakierowane na podniesienie jakości szkoleń zawodowych współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Badanie dotyczyło w szczególności oceny wsparcia szkoleniowego i towarzyszącego szkoleniom pod kątem indywidualnych potrzeb osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
więcej
#
Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim - stan na 31 maja 2015 r. Bezrobotni absolwenci |
Publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o bezrobociu wśród absolwentów szkół województwa pomorskiego. Załączone wydanie dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego...
Publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o bezrobociu wśród absolwentów szkół województwa pomorskiego. Załączone wydanie dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego według powiatów, typów szkół, zawodów i obszarów kształcenia. Inspiracją do przeprowadzenia i opublikowania wyników badania była potrzeba monitorowania sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w odniesieniu do wymagań rynku pracy. Porównanie liczby absolwentów z zarejestrowanymi bezrobotnymi w różnorodnych przekrojach nakreśla pełniejszy obraz sytuacji na rynku pracy i jednocześnie sprzyja podejmowaniu decyzji zapobiegających niekorzystnemu zjawisku bezrobocia wśród ludzi młodych.
więcej
#
Pomorski Barometr Zawodowy 2014 Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności |
Raport prezentuje wyniki z przeprowadzonego w 2014 roku badania „Pomorski barometr zawodowy”. Badanie było merytoryczną kontynuacją realizowanego w latach 2011-2013 projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym...
Raport prezentuje wyniki z przeprowadzonego w 2014 roku badania „Pomorski barometr zawodowy”. Badanie było merytoryczną kontynuacją realizowanego w latach 2011-2013 projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”. W raporcie zawarto m.in. analizę sytuacji zatrudnieniowej pomorskich przedsiębiorstw, wskazano sekcje gospodarki o największym potencjale rozwojowym ze względu na zapotrzebowanie pracodawców i powstawanie nowych miejsc pracy, wskazano elementarne grupy zawodów, na które w najbliższym okresie będzie największe zapotrzebowanie oraz te, w przypadku których pracodawcy doświadczają trudności w znalezieniu pracowników. W opracowaniu podjęto także problematykę starzenia się społeczeństwa i jego długookresowych konsekwencji dla regionalnego rynku pracy, zwłaszcza dla działających na terenie województwa pomorskiego przedsiębiorstw.
więcej
#
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Mobilność zawodowa |
Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary...
Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia miało przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych zasobów pracy skoncentrowanych na terenach pozametropolitalnych i wiejskich.
więcej
#
Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r Bezrobotni absolwenci |
Niniejsza publikacja, podobnie jak wcześniejsze jej edycje, dostarcza informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów...
Niniejsza publikacja, podobnie jak wcześniejsze jej edycje, dostarcza informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów wyższych. Ponadto zawarto w niej dane o bezrobotnych absolwentach według ukończonych szkół wyższych i kierunków studiów, jak również informacje o kandydatach na studia, studentach i absolwentach według szkół wyższych i kierunków studiów. Publikacja opracowana została we współpracy Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Tegoroczną edycję poszerzono o przekroje dotyczące kobiet oraz uzupełniono o porównania w stosunku do sytuacji z roku poprzedniego. Nowością jest także prezentacja wskaźników obrazujących konkurencyjność kierunków studiów w pomorskich szkołach wyższych.
więcej
#
Pomorski Barometr Zawodowy 2013 Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności |
Raport stanowi podsumowanie trzeciego cyklu badania „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w 2013 roku.
#
Pomorski Barometr Zawodowy 2013 - wersja skrócona Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności |
Raport prezentuje w sposób skrócony najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje z trzeciego cyklu badań w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w 2013...
Raport prezentuje w sposób skrócony najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje z trzeciego cyklu badań w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w 2013 roku.
więcej
#