#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Badania i analizy


Internetowa Biblioteka Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) 
została stworzona z myślą o wszystkich osobach poszukujących publikacji/opracowań w zakresie m.in. rynku pracy, edukacji i  gospodarki.
Zebranie informacji o zrealizowanych badaniach w jednym miejscu ma na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy pochodzącej od różnych podmiotów/instytucji
(w tym partnerów PORP), jak również ułatwienie koordynacji i planowania badań prowadzonych w województwie pomorskim we wskazanych wyżej obszarach.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się raporty z badań (w tym ewaluacyjnych), analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.  

Zachęcamy do lektury!


Publikacja Pobierz
Barometr Rynku Pracy VIII barometr, rynek pracy |
Dane zawarte w ósmej edycji "Barometru Rynku Pracy" przedstawiają zmiany jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku pracy. Duże wyzwania czekają przede wszystkim pracodawców. Z raportu wynika, że prawie 40% z nich będzie w najbliższym czasie rekrutować ludzi w celu zwiększenia lub...
Dane zawarte w ósmej edycji "Barometru Rynku Pracy" przedstawiają zmiany jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku pracy. Duże wyzwania czekają przede wszystkim pracodawców. Z raportu wynika, że prawie 40% z nich będzie w najbliższym czasie rekrutować ludzi w celu zwiększenia lub utrzymania zatrudnienia, gdyż pracodawcy odczuwają niedobory kadrowe.
więcej
#
Barometr zawodów 2018 barometr, rynek pracy |
Informacje zawarte w raporcie Barometr zawodów pokazują, jak będzie się kształtować zapotrzebowanie pomorskich pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach w 2018 roku. Raport prezentuje wyniki badania jakościowego przeprowadzonego we wszystkich powiatach województwa pomorskiego.
#
Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności |
Znaczącym zjawiskiem charakterystycznym dla branży usług opiekuńczych jest problem nietrafionych wyborów edukacyjno-zawodowych. Nie zawsze osoby decydujące się na kształcenie w zawodzie są w pełni świadome rzeczywistych wymogów i wyzwań tej wyjątkowej pracy. Jakie są uwarunkowania...
Znaczącym zjawiskiem charakterystycznym dla branży usług opiekuńczych jest problem nietrafionych wyborów edukacyjno-zawodowych. Nie zawsze osoby decydujące się na kształcenie w zawodzie są w pełni świadome rzeczywistych wymogów i wyzwań tej wyjątkowej pracy. Jakie są uwarunkowania pracy w branży usług opiekuńczych można się dowiedzieć z raportu z badania „Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim”.
więcej
#
Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oferta aktywizacyjna dla osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy |
Jak się komunikować, jak aktywizować i jak pokazywać możliwości rozwoju zawodowego tak, by skutecznie dotrzeć do osób młodych, w szczególności tych, które nie uczą się i nie pracują czyli do grupy NEET. Takie pytania stawiali sobie członkowie regionalnego Partnerstwa...
Jak się komunikować, jak aktywizować i jak pokazywać możliwości rozwoju zawodowego tak, by skutecznie dotrzeć do osób młodych, w szczególności tych, które nie uczą się i nie pracują czyli do grupy NEET. Takie pytania stawiali sobie członkowie regionalnego Partnerstwa zainicjowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Caritas Archidiecezji Gdańskiej po to, by stworzyć rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej przeznaczonej dla osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
więcej
#
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w ocenie pracodawców i pracowników korzystających ze wsparcia w województwie pomorskim w 2015 roku kształcenie ustawiczne |
Raport prezentuje wyniki badania, w ramach którego zapytaliśmy specjalistów, menadżerów oraz właścicieli firm o ich doświadczenia i opinie związane z korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach badania dokonano analizy i oceny wpływu wsparcia na sytuację zawodową...
Raport prezentuje wyniki badania, w ramach którego zapytaliśmy specjalistów, menadżerów oraz właścicieli firm o ich doświadczenia i opinie związane z korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach badania dokonano analizy i oceny wpływu wsparcia na sytuację zawodową pracodawców i pracowników objętych tym wsparciem, jak również oceny sposobu wdrażania KFS w województwie pomorskim.
więcej
#
Student w pracy student na rynku pracy |
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Jobsquare.pl. W ramach badania przeprowadzono 600 ankiet ze studentami, którzy pracują lub pracowali. Ankiety realizowano w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście. 
#
Warunki i jakość życia w województwie pomorskim jakość życia |
Badanie prezentuje zmianę warunków życia gospodarstw domowych oraz jakości i stylu życia indywidualnych respondentów na poziomie wojewódzkim na przestrzeni ostatnich 16 lat. Zakres badania obejmuje: - dochody i sposób gospodarowania nimi, - warunki mieszkaniowe, - edukacja i kapitał...
Badanie prezentuje zmianę warunków życia gospodarstw domowych oraz jakości i stylu życia indywidualnych respondentów na poziomie wojewódzkim na przestrzeni ostatnich 16 lat. Zakres badania obejmuje: - dochody i sposób gospodarowania nimi, - warunki mieszkaniowe, - edukacja i kapitał ludzki (w tym: status edukacyjny, formy aktywności edukacyjnej, migracje edukacyjne), - zdrowie (w tym: korzystanie z opieki zdrowotnej, wydatki na świadczenia medyczne), - rynek pracy (w tym: aktywność zawodowa, emigracja zarobkowa, doskonalenie zawodowe), - styl życia (w tym: zadowolenie z różnych dziedzin i aspektów życia), - wykluczenie społeczne (w tym: ubóstwo, bezrobocie, dyskryminacja społeczna).
więcej
#
Barometr zawodów 2017 barometr, rynek pracy |
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2017 r. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na...
Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2017 r. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
więcej
#
Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim Szkolenia |
Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia. Uzyskany materiał badawczy...
Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia. Uzyskany materiał badawczy pozwolił scharakteryzować wsparcie przekazane uczestnikom, zweryfikować jego użyteczność oraz sformułować zalecenia nakierowane na podniesienie jakości szkoleń zawodowych współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Badanie dotyczyło w szczególności oceny wsparcia szkoleniowego i towarzyszącego szkoleniom pod kątem indywidualnych potrzeb osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
więcej
#
Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim - stan na 31 maja 2015 r. Bezrobotni absolwenci |
Publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o bezrobociu wśród absolwentów szkół województwa pomorskiego. Załączone wydanie dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego...
Publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o bezrobociu wśród absolwentów szkół województwa pomorskiego. Załączone wydanie dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego według powiatów, typów szkół, zawodów i obszarów kształcenia. Inspiracją do przeprowadzenia i opublikowania wyników badania była potrzeba monitorowania sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w odniesieniu do wymagań rynku pracy. Porównanie liczby absolwentów z zarejestrowanymi bezrobotnymi w różnorodnych przekrojach nakreśla pełniejszy obraz sytuacji na rynku pracy i jednocześnie sprzyja podejmowaniu decyzji zapobiegających niekorzystnemu zjawisku bezrobocia wśród ludzi młodych.
więcej
#