#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Badania i analizy


Internetowa Biblioteka Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) 
została stworzona z myślą o wszystkich osobach poszukujących publikacji/opracowań w zakresie m.in. rynku pracy, edukacji i  gospodarki.
Zebranie informacji o zrealizowanych badaniach w jednym miejscu ma na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy pochodzącej od różnych podmiotów/instytucji
(w tym partnerów PORP), jak również ułatwienie koordynacji i planowania badań prowadzonych w województwie pomorskim we wskazanych wyżej obszarach.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się raporty z badań (w tym ewaluacyjnych), analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.  

Zachęcamy do lektury!


Publikacja Pobierz
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2017 Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego |
Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego województwa. Dane statystyczne pogrupowane zostały w 23 działach tematycznych. Poprzedzają je uwagi ogólne (zawierające obszerne...
Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego województwa. Dane statystyczne pogrupowane zostały w 23 działach tematycznych. Poprzedzają je uwagi ogólne (zawierające obszerne wyjaśnienia metodyczne i zakresowe) oraz tablice przeglądowe.
więcej
#
Województwo pomorskie 2017. Podregiony, powiaty, gminy Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego według podregionów, powiatów i gmin |
Opracowanie zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą, a także stan środowiska naturalnego w województwie według podregionów, powiatów i gmin.
#
Plany zawodowe i oczekiwania uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kościerskiego Plany zawodowe uczniów |
Raport prezentuje wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Opracowanie zostało przygotowane w celu poznania priorytetów, planów i aspiracji uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kościerskiego, z...
Raport prezentuje wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Opracowanie zostało przygotowane w celu poznania priorytetów, planów i aspiracji uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kościerskiego, z których część będzie wkrótce wstępować na lokalny rynek pracy.
więcej
#
Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy mobilność przestrzenna zasobów pracy |
Wiedza pozyskana z raportu ma umożliwić podejmowanie skutecznych działań wspierających skierowanych do przyjeżdżających do województwa pomorskiego obywateli Ukrainy oraz zachęcających ich do osiedlenia się i podejmowania pracy w woj. pomorskim.
#
Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje i kompetencje |
Raport zawiera informacje odnośnie zapotrzebowania pomorskich pracodawców na zawody/kwalifikacje/kompetencje, informacje odnośnie polityk/strategii ustawicznego kształcenia zawodowego w pomorskich przedsiębiorstwach, wskazuje problemy z jakimi spotykają się pracodawcy podczas rekrutacji...
Raport zawiera informacje odnośnie zapotrzebowania pomorskich pracodawców na zawody/kwalifikacje/kompetencje, informacje odnośnie polityk/strategii ustawicznego kształcenia zawodowego w pomorskich przedsiębiorstwach, wskazuje problemy z jakimi spotykają się pracodawcy podczas rekrutacji pracowników, odpowiada na pytanie czy kompetencje absolwentów pomorskich uczelni są adekwatne do potrzeb pracodawców.
więcej
#
Niewykorzystane zasoby pracy w województwie pomorskim zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy |
Pozyskane informacje mają umożliwić dokonanie szczegółowej charakterystyki grup osób biernych zawodowo, których włączenie w rynek pracy jest potencjalnie najbardziej możliwe oraz wskazanie działań możliwych do podjęcia w celu ich zaktywizowania.
#
Raport analityczny z badań ilościowych w zakresie obszarów tematycznych (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zjawisko bierności zawodowej, potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców) bierność zawodowa, niewykorzystane zasoby pracy, zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje i kompetencje |
Celem głównym badania było poznanie opinii przedsiębiorców z województwa pomorskiego na temat zatrudniania obywateli Ukrainy, zatrudniania i inwestowania w pracowników z wybranych grup osób biernych zawodowo oraz diagnoza zapotrzebowania pomorskich pracodawców na...
Celem głównym badania było poznanie opinii przedsiębiorców z województwa pomorskiego na temat zatrudniania obywateli Ukrainy, zatrudniania i inwestowania w pracowników z wybranych grup osób biernych zawodowo oraz diagnoza zapotrzebowania pomorskich pracodawców na zawody/kwalifikacje/kompetencje.
więcej
#
Raport z badania jakościowego w obszarze niewykorzystanych zasobów pracy zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy |
W raporcie przedstawiono m.in. szczegółową charakterystykę grupy osób biernych zawodowo oraz określono możliwości i sposoby dotarcia ze wsparciem do ww. osób. Celem głównym badania jest diagnoza zjawiska bierności zawodowej.
#
Potencjał województwa pomorskiego w zakresie przyciągania studentów spoza regionu |
Niniejszy raport stanowi podsumowanie kompleksowych badań mających na celu rozpoznanie i wzmocnienie potencjału województwa pomorskiego w zakresie przyciągania i utrzymania studentów przybywających spoza regionu. Ekspertyzę, w tym badania empiryczne wśród studentów, zrealizowano w...
Niniejszy raport stanowi podsumowanie kompleksowych badań mających na celu rozpoznanie i wzmocnienie potencjału województwa pomorskiego w zakresie przyciągania i utrzymania studentów przybywających spoza regionu. Ekspertyzę, w tym badania empiryczne wśród studentów, zrealizowano w listopadzie oraz grudniu 2017 roku na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego. Celem nadrzędnym studium jest wskazanie katalogu rekomendacji wzmacniających kompetencje, zarówno instytucji samorządowych, jak i pomorskich uczelni, do tworzenia satysfakcjonujących warunków do studiowania, życia oraz podjęcia pracy zawodowej w regionie. Konsekwentna inwestycja w te trzy wyróżnione obszary – poprawę jakości życia, warunków studiowania oraz lokalny rynek pracy – powinna przynieść rezultaty w postaci zwiększenia atrakcyjności regionu dla potencjalnych studentów, którzy w przyszłości zasilą regionalny rynek pracy.
więcej
#
Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały Mobilność przestrzenna |
Raport jest efektem realizacji badań mających na celu identyfikację najważniejszych czynników przyciągających na Pomorze wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy. Seria ankiet i wywiadów została przeprowadzona wśród relokowanych pracowników i wśród studentów pomorskich...
Raport jest efektem realizacji badań mających na celu identyfikację najważniejszych czynników przyciągających na Pomorze wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy. Seria ankiet i wywiadów została przeprowadzona wśród relokowanych pracowników i wśród studentów pomorskich uczelni. Raport badał atrakcyjność Trójmiasta dla pracowników sektora IT & SSC oraz studentów.
więcej
#