#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Pomorscy pracodawcy doceniają KFS

Dodano: Czwartek, 2 lutego 2017 (12:29)miniatura Kto co roku finansuje szkolenia zawodowe tysięcy pomorskich pracowników? Czy to prawda, że im straszy pracownik tym mniej chce mu się szkolić? Czy pomorscy pracodawcy inwestują w rozwój swoich pracowników? Jakie firmy bardzo angażują się w dokształcanie osób 45+? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w raporcie prezentującym wyniki badania, w ramach którego zapytaliśmy specjalistów, menadżerów oraz właścicieli firm o ich doświadczenia i opinie związane z korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest instrumentem służącym wspieraniu przedsiębiorstw w rozwoju i kształcenia ich pracowników. Jest to stosunkowo „młody”, ogólnopolski instrument, który umożliwia zainteresowanym pracownikom przekwalifikowanie się lub aktualizację już posiadanej wiedzy i umiejętności.

Istotą rozwiązania wprowadzonego do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Efektem zwiększania inwestycji w potencjał kadrowy powinna być poprawa zarówno pozycji firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Od 2014 roku pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, badań lekarskich i psychologicznych czy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników. W latach 2014-2015 wsparcie KFS mogło być przeznaczone na kształcenie osób powyżej 45 r. ż. W roku 2016 i w roku bieżącym w szkoleniach mogą wziąć udział też młodsi pracownicy. Od momentu wprowadzenia instrumentu, na realizację  tego zadania w województwie pomorskim przeznaczono kwotę ponad 24 mln złotych - 1,9 mln w 2014 roku, 11,2 mln w 2015 roku, 11,3 w 2016 r. Co roku ze wsparcia finansowego Funduszu korzystają tysiące pomorskich pracowników.

W celu oceny efektów funkcjonowania KFS w województwie pomorskim we  wrześniu 2016 r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przeprowadził badanie ewaluacyjne. 

Badanie dotyczyło wsparcia udzielonego w 2015 roku i zostało przeprowadzone na próbie 250 pracodawców, których siedziby zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego i które w 2015 r. otrzymały środki KFS oraz 650 uczestników szkoleń  finansowanych z tych środków.

W ramach badania dokonano analizy i oceny wpływu wsparcia na sytuację zawodową pracodawców i pracowników objętych tym wsparciem, jak również oceny sposobu wdrażania KFS w województwie pomorskim.

Jest to pierwsze badanie KFS w Polsce, w którym badano wpływ Funduszu na sytuację zawodową pracowników objętych wsparciem.

Zachęcamy Państwa  do zapoznania się z głównymi wynikami!