#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni

Dodano: Piątek, 23 lutego 2018 (13:23)miniatura Na Pomorzu rośnie zatrudnienie cudzoziemców. Przybywa też zagranicznych studentów na pomorskich uczelniach wyższych. Seminarium informujące o najnowszych wynikach badań pomorskiego rynku pracy już za nami.

Zjawisko migracji zarobkowej pracowników ze Wschodu będzie narastać, ponieważ przy najniższej w historii województwa stopie bezrobocia i dobrej koniunkturze gospodarczej pracodawcy oferują coraz więcej wolnych miejsc pracy. Zasoby kadrowe pomorskiego rynku pracy kurczą się, bo w grupie która wciąż pozostaje bez zatrudnienia są przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne.

Migracja zarobkowa, aktywizacja osób biernych zawodowo oraz potrzeby pracodawców w zakresie odpowiednich kompetencji pracowników, to jedne z najważniejszych zjawisk na pomorskim rynku pracy. By je prawidłowo rozumieć, podejmować trafne decyzje i prowadzić odpowiednią długofalową politykę, Samorząd Województwa Pomorskiego zlecił przeprowadzenie pogłębionych badań w obszarze tych trzech tematów, które na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wykonały firmy badawcze. 22 lutego w Gdańsku  odbyło się seminarium upowszechniające wyniki tych badań.

- Jestem bardzo zadowolony, że takie kompleksowe badania zostały wykonane. Zrealizowaliśmy je z myślą o dostarczeniu nam wszystkim wiedzy, która pomoże lepiej zrozumieć aktualne zjawiska na rynku pracy. Dzięki nim otrzymaliśmy  precyzyjny obraz rynku pracy w naszym województwie, zwłaszcza w temacie migracji – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, otwierając seminarium. - Sytuacja migracyjna ludności w naszym regionie należy do jednej z najlepszych w Polsce – saldo migracji wewnętrznych rośnie i plasuje Pomorskie na trzeciej pozycji w kraju. Widoczne dzisiaj w regionie, przybierające na sile, zjawisko imigracji obywateli z krajów zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy, ma charakter zarobkowy i wynika z rosnących potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwach. W ten sposób pracodawcy, w sytuacji kurczących się regionalnych zasobów pracy, na co istotny wpływ ma również demografia, starają się zaspokoić najpilniejsze potrzeby kadrowe. Wiedza, którą otrzymaliśmy dzięki badaniom, umożliwi podejmowanie kolejnych działań zachęcających imigrantów z Ukrainy do osiedlania się i podejmowania pracy w naszym regionie.

Chcą tu żyć i pracować

Obecnie już ponad połowa obywateli Ukrainy, którzy pracują w województwie pomorskim deklaruje, że chce tutaj pozostać na stałe. To wskaźnik bardzo wysoki.

- Wybór Pomorskiego na docelowy przystanek w migracji zarobkowej nie jest przypadkowy – podkreślała Magdalena Żadkowska, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezentująca raport z badania „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”. W Pomorskiem dobrze się żyje i dobrze pracuje. Najważniejsze są atrakcyjne, pod względem finansowym, oferty pracy, ale również szkoły, żłobki, przedszkola czy możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego.

Badania pokazują, że ważnym problemem jest asymilacja migrantów i ich adaptacja w regionie. 92 procent pytanych Ukraińców odpowiedziało twierdząco na pytanie czy  odczuwają potrzebę integracji z Polakami. Ponieważ nie ma żadnych programów integracyjnych na poziomie ogólnopolskim, regiony same muszą zadbać o to, by przyjeżdżający tu do pracy ludzie mogli znaleźć odpowiednią pomoc prawną, wsparcie w urzędach, dostęp do edukacji i kultury.

Pomorskie przyciąga studentów

Drugą grupą obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają coraz chętniej do Pomorskiego są studenci. W roku akademickim 2016/2017 na blisko 3 tysiące studentów cudzoziemców, którzy planowali studiować przynajmniej rok akademicki w szkołach wyższych województwa pomorskiego najwięcej pochodziło z Ukrainy (30,1%) . Pomorze plasuje się na 8 miejscu w skali kraju pod względem liczby studentów zagranicznych w ubiegłym roku. Przyjezdni najchętniej wybierają studia medyczne, a także kierunki na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice. 

- Studentów zagranicznych do województwa pomorskiego „przyciągają” przede wszystkim wysoki poziom nauczania na studiach, ale także pozytywny wizerunek regionu- mówił Ludwik Szakiel z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego – Wysoka reputacja Pomorskiego jest jednym z najwyższych czynników motywacyjnych do wyboru uczelni właśnie tutaj. 

Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie przyciągania studentów spoza regionu przeprowadzone było w ramach działania strategicznego Samorządu „Study in Pomorskie”.

Podczas seminarium omawiane były również wyniki badania „Niewykorzystane zasoby pracy w województwie pomorskim” oraz „Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno - gospodarczego województwa pomorskiego”. Pozwoliły one poszukać odpowiedzi m.in. jakie są przyczyny bierności zawodowej mieszkańców Pomorza, jakie czynniki determinują decyzję o podjęciu pracy czy jakie działania instytucji skutecznie pomagają aktywizować tę grupę osób. W badaniu skierowanym do pracodawców kluczowym elementem było określenie, które kompetencje i kwalifikacje są na rynku pracy pożądane najbardziej i jakiego rodzaju problemy rekrutacyjne mają obecnie przedsiębiorcy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wszystkich prezentowanych na seminarium badań:  

http://porp.pl/artykul/najnowsze-wyniki-badan-pomorskiego-rynku-pracy-w-zakresie-migracji-kompetencji-i-biernosci-zawodowej.html

Prezentacje prelegentów podsumowujące wyniki badań:

Pliki do pobrania
Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego woj. pomorskiegoi (PDF, 1,08MB)
Niewykorzystane zasoby pracy w woj. pomorskim (PDF, 2,21MB)
Obywatele i Obywatelki Ukrainy na pomorskim rynku pracy (PDF, 4,05MB)
Potencjał województwa pomorskiego w zakresie przyciągania studentów spoza regionu (PDF, 1,49MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.