#
AKTUALNOŚCI

#

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w fazie...

Środa, 14 września 2016 (06:25)
Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia corocznie przygotowuje i realizuje regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia (RPDZ), który uwzględnia strategie rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, opinie powiatów wchodzących w skład województwa oraz wojewódzkiej rady dialogu społecznego. RPDZ określa priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia  zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). Przygotowanie i realizacja RPDZ służy określaniu i koordynowaniu przez samorząd województwa regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy. Zadanie to realizuje, w myśl postanowień ustawy, wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego przygotowywany jest po raz dwunasty. Na chwilę obecną opracowano projekt dokumentu na rok 2017 i prowadzony jest proces konsultacji.
Więcej
#

Wsparcie kształcenia ustawicznego dorosłych ze...

Środa, 14 września 2016 (06:24)
Nieustanne zmiany w gospodarce skutkują zróżnicowaniem potrzeb zawodowych. Kwalifikacje i wiedza, uzyskane w trakcie kształcenia szkolnego, nie są wystarczające do konkurowania na współczesnych rynkach. Dynamiczny rozwój technologiczny gospodarki powoduje, iż od zasobów pracy wymaga się coraz większej elastyczności kwalifikacji. Ponadto, nieustanne zmiany w gospodarce skutkują zróżnicowaniem potrzeb zawodowych. Wydaje się, że obecnie system edukacji w Polsce jest mało wrażliwy na zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno – gospodarczym. Kwalifikacje i wiedza, uzyskane w trakcie kształcenia szkolnego i przygotowującego do podjęcia pracy, nie są wystarczające do konkurowania na współczesnych rynkach. Dlatego też, niezbędne jest uzupełnianie tradycyjnej edukacji o elementy kształcenia i dokształcania ustawicznego. Uczenie się powinno mieć charakter ciągły, jako część aktywności zawodowej człowieka. Poziom wykształcenia i gotowość do dalszego kształcenia się oraz rozwijania swoich umiejętności czy też zdobywania nowych kompetencji, mają istotny wpływ na pozycję zawodową jednostki, jej poziom dochodów oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wykluczenia społecznego. Ponadto, starzejące się społeczeństwo w sytuacji niżu demograficznego, potrzebuje przede wszystkim stałego podnoszenia kwalifikacji. Można zaobserwować rozbieżność pomiędzy poziomem wykształcenia i umiejętnościami wśród młodszych i starszych osób dorosłych, co stanowi jedną z przyczyn ograniczenia możliwości pozostania starszych pracowników na rynku pracy. Dane dotyczące uczestnictwa osób dorosłych (w wieku 25 - 64 lata) w dokształcaniu wskazują, że Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE) ma jeden z najniższych wskaźników kształcenia ustawicznego. W 2015 r. udział Polaków w kształceniu ustawicznym wyniósł 3,5%, podczas, gdy średnia UE  kształtowała się na poziomie 10,7%, a najwyższy wskaźnik odnotowano w Danii – 31,3% i Szwecji – 29,4%. Jednakże, biorąc pod uwagę województwa w Polsce, to w Pomorskiem od wielu lat poziom uczestnictwa w kształceniu ustawicznym kształtuje się na drugim miejscu, po województwie mazowieckim. Wykres 1. Udział osób w wieku 25-64 lata w kształceniu ustawicznym w Polsce według województwa w 2015 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu. W celu zapobiegania utracie zatrudnienia osób pracujących z powodu nieadekwatnych kompetencji w stosunku do wymagań zmieniającej się gospodarki oraz dezaktualizacji wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowych technologii grożącym bezrobociem, utworzony został Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest to jeden z instrumentów publicznych służb zatrudnienia, którego środki przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Dysponentami środków KFS są powiatowe urzędy pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku aktualnie realizuje badanie ewaluacyjne pod tytułem „ Ocena wsparcia działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014-2015 w województwie pomorskim ”. Wyniki tego badania powinny pozwolić na uzyskanie informacji, jaki wpływ na sytuację zawodową osób objętych wsparciem w województwie pomorskim, tj. pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat, miało wsparcie finansowane ze środków KFS oraz jak funkcjonują podmioty, które korzystały z przyznanego wsparcia. Ponadto, spodziewanym efektem powyższego badania ma być ocena systemu wdrażania KFS w kontekście potrzeb rynku pracy województwa pomorskiego, w tym jaki był wpływ tej interwencji na realizację celów polityki rynku pracy na poziomie lokalnym i regionalnym.
Więcej
#

Młodzi na rynku pracy w województwie pomorskim

Wtorek, 13 września 2016 (17:28)
Jak wygląda sytuacja ludzi młodych na rynku pracy województwa pomorskiego? Młodzież w województwie pomorskim znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2016 r. odnotowano 18,6 tys. bezrobotnych do 30 roku życia, w tym do 25 roku życia 9,1 tys. osób (stanowili oni  odpowiednio 27,9% i 13,6% ogółu bezrobotnych). Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy identyfikuje młodych bezrobotnych do 30 roku życia, jako jedną z grup społecznych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (w oparciu o dane gromadzone w ramach statystyki publicznej), to właśnie osoby do 30 roku życia, które ukończyły studia, mają największe trudności z uzyskaniem satysfakcjonującego zatrudnienia i wymagają szerszego wsparcia w wejściu na rynek pracy. Pomimo iż w ciągu I półrocza 2016 r. z rejestru bezrobotnych ubyło więcej młodych do 30 roku życia, niż się zarejestrowało, jednakże aż 24% odpływu z rejestru dotyczyło niepotwierdzenia gotowości do pracy, a tylko 13% spowodowane było rozpoczęciem stażu bądź szkolenia (w przypadku osób do 25 roku życia niepotwierdzenie gotowości do pracy stanowiło 26% wyrejestrowań, a rozpoczęcie stażu bądź szkolenia wyniosło 14%). Również inne wskaźniki rynku pracy dla województwa pomorskiego potwierdzają, że osoby młode do 25 lat, mają większe trudności ze znalezieniem się na rynku pracy niż osoby powyżej tego wieku. Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata, pomimo tendencji spadkowej, ukształtowała się w 2015 r. na poziomie 18,6% i była już ponad trzykrotnie wyższa niż w przypadku osób powyżej 25 roku życia, dla których wyniosła tylko 5,4%.  Ponadto, młodzież województwa pomorskiego była w 2015 r. nadal grupą charakteryzującą się niską aktywnością zawodową - 37,3% i niskim wskaźnikiem zatrudnienia - 30,3%, podczas gdy w przypadku osób powyżej 25 roku życia powyższe wielkości wyniosły odpowiednio 61,0% i 71,0%. Wykres 1. Stopa bezrobocia w województwie pomorskim (według BAEL) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu. Podstawowym problemem, z jakim musi zmierzyć się młoda osoba po zakończeniu edukacji jest znalezienie zatrudnienia. W najtrudniejszej sytuacji w województwie pomorskim są bezrobotni absolwenci bez zawodu (w większości są to osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące). Na 5,5 tys. absolwentów zarejestrowanych w I półroczu 2016 r. (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki) aż 1,8 tys. (32%) byli to absolwenci bez zawodu. Problemy ze znalezieniem pracy ma również młodzież, która posiada zawód. W tej grupie najwięcej bezrobotnych absolwentów odnotowano wśród sprzedawców , techników ekonomistów , kucharzy , fryzjerów , techników informatyków , mechaników pojazdów samochodowych , techników żywienia i usług gastronomicznych oraz techników hotelarstwa . Trudna  sytuacja młodzieży na rynku pracy nie odnosi się tylko do osób kończących szkoły ponadgimnazjalne. Jeszcze do niedawna dyplom uczelni wyższej gwarantował znalezienie pracy, jednak powszechność kształcenia na poziomie wyższym spowodowała, że obecnie na rynku pracy osób o podobnym wykształceniu jest wiele i to absolwent musi starać się o zatrudnienie przez pracodawcę. Najwięcej absolwentów w województwie kończy studia z grupy kierunków: nauki społeczne, gospodarka i prawo. Dlatego też nie powinno dziwić, że w ciągu I półrocza 2016 r. najwięcej bezrobotnych absolwentów (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki) zarejestrowało się w zawodach: specjalista administracji publicznej , ekonomista , specjalista do spraw rachunkowości , specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych , hotelarskich i turystycznych . Ponadto, w czołówce rankingu ze względu na liczbę zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów po studiach wyższych znaleźli się również przedstawiciele takich zawodów jak: pedagog , architekt , inżynier budownictwa – budownictwo ogólne , specjalista ochrony środowiska oraz fizjoterapeuta . Wśród przyczyn wysokiego bezrobocia osób młodych najczęściej wymieniane są: brak doświadczenia zawodowego i niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że co czwarty bezrobotny do 30 roku życia (co piąty w przypadku bezrobotnych do 25 roku życia) pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy. Jest to zjawisko negatywne, szczególnie w przypadku osób dopiero wchodzących na rynek pracy, powodując utratę motywacji do szukania zatrudnienia oraz może prowadzić do marginalizacji społecznej i negatywnie wpływać na perspektywy zawodowe. Wejście na rynek pracy stanowi dla osób młodych równie duży problem, jak dalsze utrzymanie się na nim. Początki kariery zawodowej często opierają się na umowach cywilnoprawnych oraz umowach o prace na czas określony. Brak formalnej stabilności zatrudnienia może być przyczyną problemów na wielu płaszczyznach, np. finansowych (ograniczona zdolność kredytowa), rodzinnych (odraczania formalizacji związków oraz decyzji o rodzicielstwie), zdrowotnych (stres, problemy emocjonalne). Nawarstwianie się tych problemów może doprowadzić nie tylko do subiektywnego dyskomfortu młodej osoby ale także do zmniejszenia jej potencjału w sferze kapitału ludzkiego, co przekłada się na pozycję przetargową na rynku pracy. Powyższe problemy dostrzegł także Samorząd Województwa Pomorskiego, który 30 czerwca 2016 r. w Gdańsku zawiązał z ponad 20 pomorskimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i szkołami doświadczonymi w pracy z młodzieżą  formalne partnerstwo regionalne na rzecz  młodych mieszkańców regionu. Efektami pracy partnerów ma być wsparcie młodych w odnalezieniu się na rynku pracy. Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Caritas Archidiecezji Gdańskiej,  w ramach projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.
Więcej
#

Wkrótce wyniki badania usług opiekuńczych w...

Wtorek, 13 września 2016 (17:27)
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje badanie zapotrzebowania na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim. Możliwości wzrostu popytu na usługi opiekuńcze ze względu na zmiany struktury wiekowej ludności w perspektywie do roku 2020 dostrzeżono m.in. w analizie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dokonanej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Zgodnie z prognozą opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2013-2050 liczba osób powyżej 65 roku życia w województwie pomorskim podwoi się, osiągając poziom 679,8 tys. (ogólna liczba ludności nieznacznie spadnie i wyniesie 2 265,7 tys.). Najstarsi Pomorzanie stanowić będą 30,0% mieszkańców regionu (w 2013 r. – 13,5%). W opinii ekspertów, opierających się na wynikach badania „Barometr zawodów”, już w 2016 r. na wielu powiatowych rynkach pracy województwa może być odczuwalne zwiększone zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Zapotrzebowanie to – związane z procesami starzenia się społeczeństwa – pochodzi głównie z domów opieki nad seniorami oraz dotyczy ofert pracy za granicą. Odpływ pracowników w zawodach opiekuńczych za granicę jest – obok problemu niskich wynagrodzeń i kwestii związanych ze specyfiką pracy – przyczyną obserwowanych deficytów odpowiednich pracowników w województwie. Sprawnie funkcjonujący system wsparcia seniorów jest jednym z celów operacyjnych Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (integralna część SRWP) – efektem jego realizacji mają być m.in. zwiększony dostęp do środowiskowych form wsparcia dla pomorskich seniorów oraz standaryzacja usług opiekuńczych w Pomorskiem. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dostrzegł potrzebę przeprowadzenie badania zapotrzebowania na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim. Głównym celem powyższego badania jest rozpoznanie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe * pracowników w zawodach z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim. Uzyskana wiedza będzie użyteczna w procesie przygotowywania kadr (zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i jednostek odpowiedzialnych za kształcenie, w tym kształcenie ustawiczne - zgodnie z priorytetami określonymi w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, tj.  zwiększenie adaptacyjności do zmian rynku pracy). Dostęp do wykwalifikowanych zasobów pracy jest również warunkiem koniecznym rozwoju branży usług opiekuńczych dla osób starszych zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami rynku. * Kompetencje zawodowe to zdolność wykorzystywania przez człowieka jego wiedzy, umiejętności, systemu wartości i cech osobowości do osiągania celów, wyników i standardów oczekiwanych w związku z zajmowaniem przez niego określonego stanowiska pracy (źródło: „Pomorska mapa zawodów i umiejętności przyszłości”, Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008).
Więcej